Visa allt om Stoff och Stil, Peters Resthall AB
Visa allt om Stoff och Stil, Peters Resthall AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-05 2016-05 2015-05 2014-05 2013-05 2012-05 2011-05 2010-05 2009-05 2008-05
Nettoomsättning 60 428 60 184 59 571 57 465 57 392 55 147 41 200 39 708 35 491 30 350
Övrig omsättning 1 2 4 2 6 8 1 338 7 7 8
Rörelseresultat (EBIT) 454 652 2 329 2 417 5 -459 4 233 2 851 217 -441
Resultat efter finansnetto 310 617 2 308 2 439 84 -315 4 424 2 853 107 -611
Årets resultat 233 471 1 788 1 919 84 -315 3 569 2 853 107 -611
Balansräkningar (tkr)
2017-05 2016-05 2015-05 2014-05 2013-05 2012-05 2011-05 2010-05 2009-05 2008-05
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 088 2 211 2 687 3 245 3 470 3 698 2 372 1 097 1 479 1 756
Omsättningstillgångar 13 972 14 675 14 517 11 748 10 329 11 152 10 775 6 616 4 671 4 076
Tillgångar 16 060 16 886 17 205 14 993 13 800 14 850 13 147 7 713 6 149 5 831
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 004 11 771 11 300 9 512 7 593 7 509 7 824 4 255 1 402 1 295
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 9 055 5 115 5 905 5 481 6 207 7 342 5 322 3 458 4 747 4 537
Skulder och eget kapital 16 060 16 886 17 205 14 993 13 800 14 850 13 147 7 713 6 149 5 831
Löner & utdelning (tkr)
2017-05
2016-05
2015-05
2014-05
2013-05
2012-05
2011-05
2010-05
2009-05
2008-05
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - 0 0
Löner till övriga anställda - 11 788 11 641 11 450 11 778 10 448 8 479 5 323 4 994 4 920
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 4 416 3 509 3 976 4 102 3 799 2 322 1 837 1 828 1 871
Utdelning till aktieägare 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 60 429 60 186 59 575 57 467 57 398 55 155 42 538 39 715 35 498 30 358
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 33 34 34 36 38 30 19 17 17 19
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 831 1 770 1 752 1 596 1 510 1 838 2 168 2 336 2 088 1 597
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 490 477 460 429 418 475 463 424 405 360
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 929 1 128 2 886 3 062 636 26 4 514 3 232 803 123
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,41% 1,03% 3,66% 0,13% 4,07% 33,85% 3,76% 11,88% 16,94% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,84% 3,91% 13,58% 16,38% 0,83% -2,13% 33,66% 36,99% 4,07% -7,20%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,75% 1,10% 3,92% 4,27% 0,20% -0,57% 10,74% 7,18% 0,70% -1,38%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 62,71% 62,18% 63,08% 65,45% 64,19% 63,16% 63,21% 59,60% 57,36% 58,43%
Rörelsekapital/omsättning 8,14% 15,88% 14,46% 10,91% 7,18% 6,91% 13,24% 7,95% -0,21% -1,52%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 43,61% 69,71% 65,68% 63,44% 55,02% 50,57% 59,51% 55,17% 22,80% 22,21%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 44,31% 119,35% 108,91% 86,39% 54,47% 57,38% 109,58% 107,61% 30,06% 22,66%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...