Visa allt om Aspelin-Ramm Fastigheter AB
Visa allt om Aspelin-Ramm Fastigheter AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 256 408 232 569 153 599 130 149 128 790 117 932 126 539 212 086 163 912 66 693
Övrig omsättning 406 386 378 029 114 607 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 500 771 462 171 139 387 2 240 -755 -10 616 10 463 97 536 -642 17 327
Resultat efter finansnetto 483 832 461 131 128 096 9 035 -8 625 -10 888 10 585 96 836 15 871 331 743
Årets resultat 380 543 369 142 109 034 9 550 -7 586 -9 168 9 008 43 177 39 394 328 557
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 899 807 2 428 215 2 145 626 836 117 773 244 609 055 498 312 441 186 444 938 314 052
Omsättningstillgångar 340 978 200 575 169 293 80 760 47 027 52 134 38 861 108 168 51 944 311 134
Tillgångar 3 240 785 2 628 790 2 314 919 916 877 820 271 661 189 537 173 549 354 496 882 625 186
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 115 072 1 752 835 1 384 607 401 180 391 629 399 213 408 381 399 382 356 205 516 811
Minoritetsintressen 0 0 0 966 1 168 2 245 3 892 2 290 5 465 39
Avsättningar (tkr) 248 171 168 474 88 182 7 445 7 298 5 836 4 448 5 408 0 0
Långfristiga skulder 285 150 333 621 275 900 289 100 282 317 165 723 70 667 73 971 49 596 45 096
Kortfristiga skulder 592 392 373 860 566 230 218 186 137 859 88 172 49 785 68 303 85 616 63 120
Skulder och eget kapital 3 240 785 2 628 790 2 314 919 916 877 820 271 661 189 537 173 549 354 496 882 625 186
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 1 960 2 105 1 740 1 500 2 434 2 403 2 607 951 1 166 1 270
Varav tantiem till styrelse & VD 260 335 180 - 0 150 550 - 150 300
Löner till övriga anställda 41 907 38 572 35 335 34 180 34 137 33 874 33 827 32 116 26 366 5 591
Varav resultatlön till övriga anställda 215 265 120 - - - - - - -
Sociala kostnader 18 342 15 889 37 075 13 073 13 539 36 277 12 830 12 054 10 693 3 230
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 662 794 610 598 268 206 130 149 128 790 117 932 126 539 212 086 163 912 66 693
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 116 109 103 102 97 100 101 99 82 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 210 2 134 1 491 1 276 1 328 1 179 1 253 2 142 1 999 3 923
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 536 519 720 478 517 726 488 456 466 594
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 516 927 475 961 151 300 19 034 13 783 1 042 21 333 108 733 6 833 24 599
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,25% 51,41% 18,02% 1,06% 9,21% -6,80% -40,34% 29,39% 145,77% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,47% 17,92% 6,15% 2,10% 0,03% -1,38% 2,13% 17,83% 3,79% 55,30%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 195,53% 202,58% 92,69% 14,81% 0,18% -7,72% 9,05% 46,18% 11,50% 518,41%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 46,94% 48,43% 29,53% 16,46% 11,12% 2,59% 17,26% 51,91% 5,45% 40,08%
Rörelsekapital/omsättning -98,05% -74,51% -258,42% -105,59% -70,53% -30,56% -8,63% 18,80% -20,54% 371,87%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 65,26% 66,68% 59,81% 43,76% 47,74% 60,38% 76,02% 72,70% 71,69% 82,68%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 45,77% 22,97% 29,06% 36,23% 33,06% 57,52% 74,10% 155,04% 59,96% 492,26%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 12 831 11 815 10 960 9 271 9 223 7 855 5 394 5 677 7 545 6 407
Övrig omsättning 2 090 688 643 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -8 793 -8 375 -7 528 -7 767 -6 254 -4 553 -6 852 -8 084 -6 449 -4 860
Resultat efter finansnetto 4 948 62 775 -1 413 1 247 1 020 37 168 19 173 51 009 11 842 361 168
Årets resultat 9 119 48 378 -121 0 -475 34 596 21 907 -25 522 28 703 358 279
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 354 328 207 497 204 767 72 609 68 262 62 633 263 408 261 792 173 084 157 668
Omsättningstillgångar 603 662 633 900 528 137 492 597 441 103 397 185 369 992 389 593 292 456 462 974
Tillgångar 957 990 841 397 732 904 565 206 509 365 459 818 633 400 651 385 465 540 620 642
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 405 953 396 833 348 455 348 576 348 576 349 051 314 455 292 548 318 070 489 367
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 552 037 444 564 384 449 216 630 160 789 110 767 318 945 358 837 147 470 131 275
Skulder och eget kapital 957 990 841 397 732 904 565 206 509 365 459 818 633 400 651 385 465 540 620 642
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 1 960 2 105 1 740 1 500 1 476 1 348 1 516 951 1 166 1 270
Varav tantiem till styrelse & VD 260 335 180 - 0 150 250 - 150 300
Löner till övriga anställda 7 599 7 196 5 948 6 235 5 099 3 904 3 448 4 214 5 828 3 536
Varav resultatlön till övriga anställda 265 265 120 - - - - - - -
Sociala kostnader 5 568 5 018 4 756 4 077 3 531 2 852 2 740 3 128 3 299 2 662
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 000
Omsättning 14 921 12 503 11 603 9 271 9 223 7 855 5 394 5 677 7 545 6 407
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 15 14 13 12 12 8 8 9 10 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 855 844 843 773 769 982 674 631 755 801
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 008 1 023 957 984 842 1 013 963 921 1 029 934
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -8 629 -8 209 -7 376 -7 583 -6 070 -4 452 -6 735 -7 950 -6 325 -4 758
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,60% 7,80% 18,22% 0,52% 17,42% 45,62% -4,99% -24,76% 17,76% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,88% 8,09% 0,73% 1,11% 0,76% 8,96% 3,14% 7,92% 3,60% 59,02%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 140,52% 576,10% 49,08% 67,84% 41,70% 524,32% 368,19% 908,35% 222,12% 5 717,34%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. -4,89% -1,37% 100,00% -13,57% -3,62% 2,84% -15,20% -30,88% -1,21% -25,27%
Rörelsekapital/omsättning 402,35% 1 602,51% 1 311,02% 2 976,67% 3 039,29% 3 646,31% 946,37% 541,77% 1 921,62% 5 177,13%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 42,38% 47,16% 47,54% 61,67% 68,43% 75,91% 49,65% 44,91% 68,32% 78,85%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 109,35% 142,59% 137,38% 227,39% 274,34% 358,58% 116,00% 108,57% 198,32% 352,67%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...