Visa allt om Starbreeze AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06
Nettoomsättning 361 447 345 463 98 830 197 332 213 840 37 007 26 154 58 336 82 313 87 375
Övrig omsättning 231 934 177 582 50 729 34 981 9 384 16 491 - - 2 010 423
Rörelseresultat (EBIT) -151 459 56 454 21 034 46 462 142 150 344 -26 235 -25 532 -9 574 12 372
Resultat efter finansnetto -176 185 55 900 21 192 46 578 142 497 478 -25 896 -24 926 -10 478 12 356
Årets resultat -155 330 57 091 21 805 34 150 118 507 823 -26 022 -24 926 -10 478 12 356
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 072 305 1 397 800 427 077 207 533 27 587 29 174 16 477 5 665 54 592 15 480
Omsättningstillgångar 386 859 751 141 141 053 163 844 202 851 28 183 38 322 42 317 63 056 79 956
Tillgångar 2 459 164 2 148 941 568 130 371 377 230 438 57 357 54 799 47 982 117 648 95 436
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 282 055 1 370 223 398 365 253 591 158 254 38 489 36 967 31 524 32 723 43 201
Minoritetsintressen 344 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 8 227 8 281 1 045 1 687 2 785 0 0 0
Långfristiga skulder 983 765 691 768 42 356 39 603 0 0 0 0 43 297 0
Kortfristiga skulder 193 000 86 950 119 182 69 902 71 139 17 181 15 047 16 458 41 628 52 235
Skulder och eget kapital 2 459 164 2 148 941 568 130 371 377 230 438 57 357 54 799 47 982 117 648 95 436
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Löner till styrelse & VD 9 326 5 644 3 307 3 284 2 011 1 683 2 116 2 198 1 853 2 992
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 150 425 103 032 30 901 33 184 25 138 20 137 26 483 39 224 42 576 35 089
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 46 062 34 683 24 698 18 062 11 860 6 928 8 030 11 572 12 201 10 799
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 593 381 523 045 149 559 232 313 223 224 53 498 26 154 58 336 84 323 87 798
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 278 151 105 54 44 50 77 105 111 92
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 300 2 288 941 3 654 4 860 740 340 556 742 950
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 827 984 569 1 041 903 589 490 526 528 555
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -53 523 81 220 23 609 59 196 158 613 4 991 -23 033 -21 769 -5 604 15 870
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,63% 249,55% - -7,72% 477,84% 41,50% -55,17% -29,13% -5,79% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -5,75% 3,45% 3,75% 12,62% 61,84% 0,85% -47,25% -51,37% -7,26% 14,03%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -39,11% 21,45% 21,57% 23,74% 66,64% 1,32% -99,01% -42,25% -10,37% 15,32%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 53,63% 192,26% 22,13% 47,61% 61,59% 29,73% 88,99% 44,33% 26,03% 31,73%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 52,13% 63,76% 70,12% 68,28% 68,68% 67,10% 67,46% 65,70% 27,81% 45,27%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 200,43% 863,87% 118,35% 233,78% 285,15% 164,04% 254,68% 257,12% 151,47% 153,07%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06
Nettoomsättning 63 217 101 935 48 183 72 723 31 308 16 387 25 795 56 731 77 585 85 850
Övrig omsättning 1 752 13 905 - 154 142 - - - - 423
Rörelseresultat (EBIT) -49 552 -18 331 -3 702 -7 694 1 518 -11 754 -25 081 -25 887 -9 314 10 462
Resultat efter finansnetto -74 624 -22 255 -2 530 -7 226 40 112 -11 619 -24 742 -25 209 -16 634 10 446
Årets resultat -56 749 7 991 49 994 75 39 961 -11 908 -24 830 -25 209 -16 634 10 446
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 351 950 705 150 158 319 105 517 16 497 14 463 15 856 5 865 11 785 20 084
Omsättningstillgångar 808 468 1 285 610 239 993 68 804 60 213 14 896 32 406 42 210 62 319 78 330
Tillgångar 2 160 418 1 990 760 398 312 174 321 76 710 29 359 48 262 48 075 74 104 98 414
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 212 499 1 221 993 292 169 120 764 66 627 25 408 38 109 31 474 32 806 47 545
Obeskattade reserver 16 16 16 89 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 7 007 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 632 832 565 179 7 049 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 315 071 203 572 99 077 46 461 10 083 3 951 10 153 16 601 41 298 50 869
Skulder och eget kapital 2 160 418 1 990 760 398 312 174 321 76 710 29 359 48 262 48 075 74 104 98 414
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Löner till styrelse & VD 9 326 5 644 3 307 3 284 2 011 1 683 2 116 2 198 1 853 2 992
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - 0 0 - 0 - -
Löner till övriga anställda 22 087 16 717 1 491 5 513 3 384 9 587 26 483 39 224 42 576 35 089
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - 0 0 - - - -
Sociala kostnader 11 964 10 897 5 981 4 072 1 664 3 449 8 030 11 572 12 201 10 799
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 64 969 115 840 48 183 72 877 31 450 16 387 25 795 56 731 77 585 86 273
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 22 17 5 5 5 22 77 105 111 92
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 874 5 996 9 637 14 545 6 262 745 335 540 699 933
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 2 070 2 088 2 154 2 839 1 402 713 487 526 528 555
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -48 795 -17 628 -3 461 -7 379 1 829 -10 072 -21 879 -22 124 -5 344 13 960
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -37,98% 111,56% - 132,28% 91,05% -36,47% -54,53% -26,88% -9,63% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,10% -0,22% -0,53% -4,15% 52,29% -39,57% -51,26% -52,44% -12,52% 11,66%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -71,85% -4,38% -4,35% -9,94% 128,12% -70,90% -95,91% -44,44% -11,96% 13,37%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 780,48% 1 061,50% 292,46% 30,72% 160,12% 66,79% 86,27% 45,14% 27,09% 31,99%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 56,12% 61,38% 73,35% 69,32% 86,86% 86,54% 78,96% 65,47% 44,27% 48,31%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 256,60% 631,53% 242,23% 148,09% 597,17% 377,02% 319,18% 254,26% 150,90% 153,98%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...