Visa allt om Starbreeze AB

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Obs! Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Nettoomsättning 118 006 280 002 349 955 361 447 345 463 98 830 197 332 213 840 37 007 26 154
Övrig omsättning 1 835 19 221 13 262 231 934 177 582 50 729 34 981 9 384 16 491 0
Rörelseresultat (EBIT) 10 875 -504 362 -1 577 805 -151 459 56 454 21 034 46 462 142 150 344 -26 235
Resultat efter finansnetto -130 473 -452 424 -1 347 249 -176 185 55 900 21 192 46 578 142 497 478 -25 896
Årets resultat -130 280 -401 099 -1 336 352 -155 330 57 091 21 805 34 150 118 507 823 -26 022
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 509 859 461 179 847 958 2 072 305 1 397 800 427 077 207 533 27 587 29 174 16 477
Omsättningstillgångar 198 847 130 793 233 672 386 859 751 141 141 053 163 844 202 851 28 183 38 322
Tillgångar 708 706 591 972 1 081 630 2 459 164 2 148 941 568 130 371 377 230 438 57 357 54 799
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 228 498 6 158 337 059 1 282 055 1 370 223 398 365 253 591 158 254 38 489 36 967
Minoritetsintressen 0 0 1 947 344 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 8 227 8 281 1 045 1 687 2 785
Långfristiga skulder 329 849 184 196 159 314 983 765 691 768 42 356 39 603 0 0 0
Kortfristiga skulder 150 359 401 618 583 310 193 000 86 950 119 182 69 902 71 139 17 181 15 047
Skulder och eget kapital 708 706 591 972 1 081 630 2 459 164 2 148 941 568 130 371 377 230 438 57 357 54 799
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
Löner till styrelse & VD 11 194 11 076 0 9 326 5 644 3 307 3 284 2 011 1 683 2 116
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 0 - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 68 572 127 760 0 150 425 103 032 30 901 33 184 25 138 20 137 26 483
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 0 - - - - 0 -
Sociala kostnader 30 309 44 237 0 46 062 34 683 24 698 18 062 11 860 6 928 8 030
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 119 841 299 223 363 217 593 381 523 045 149 559 232 313 223 224 53 498 26 154
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 123 331 286 278 151 105 54 44 50 77
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 959 846 1 224 1 300 2 288 941 3 654 4 860 740 340
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 895 553 0 827 984 569 1 041 903 589 490
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 25 716 -504 362 -1 577 805 -53 523 81 220 23 609 59 196 158 613 4 991 -23 033
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -57,86% -19,99% -3,18% 4,63% 249,55% - -7,72% 477,84% 41,50% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,62% -70,97% -118,52% -5,75% 3,45% 3,75% 12,62% 61,84% 0,85% -47,25%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,75% -150,03% -366,33% -39,11% 21,45% 21,57% 23,74% 66,64% 1,32% -99,01%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 73,67% -136,26% -395,46% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 41,09% -96,72% -99,91% 53,63% 192,26% 22,13% 47,61% 61,59% 29,73% 88,99%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 32,24% 1,04% 31,16% 52,13% 63,76% 70,12% 68,28% 68,68% 67,10% 67,46%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 132,25% 32,57% 40,05% 200,43% 863,87% 118,35% 233,78% 285,15% 164,04% 254,68%

Bolagets redovisning

Obs! Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Nettoomsättning 29 762 58 990 55 304 63 217 101 935 48 183 72 723 31 308 16 387 25 795
Övrig omsättning 8 542 25 037 9 277 1 752 13 905 0 154 142 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -16 219 -21 428 -31 724 -49 552 -18 331 -3 702 -7 694 1 518 -11 754 -25 081
Resultat efter finansnetto -144 272 -202 088 -1 044 971 -74 624 -22 255 -2 530 -7 226 40 112 -11 619 -24 742
Årets resultat -144 272 -14 695 -1 063 397 -56 749 7 991 49 994 75 39 961 -11 908 -24 830
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 330 220 301 468 520 423 1 351 950 705 150 158 319 105 517 16 497 14 463 15 856
Omsättningstillgångar 1 344 751 1 093 123 401 946 808 468 1 285 610 239 993 68 804 60 213 14 896 32 406
Tillgångar 1 674 971 1 394 591 922 369 2 160 418 1 990 760 398 312 174 321 76 710 29 359 48 262
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 784 532 581 113 529 517 1 212 499 1 221 993 292 169 120 764 66 627 25 408 38 109
Obeskattade reserver 0 0 0 16 16 16 89 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 31 230 0 0 0 0 7 007 0 0 0
Långfristiga skulder 270 084 306 125 88 586 632 832 565 179 7 049 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 620 355 476 123 304 266 315 071 203 572 99 077 46 461 10 083 3 951 10 153
Skulder och eget kapital 1 674 971 1 394 591 922 369 2 160 418 1 990 760 398 312 174 321 76 710 29 359 48 262
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
Löner till styrelse & VD 11 194 16 473 11 559 9 326 5 644 3 307 3 284 2 011 1 683 2 116
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 0 0 - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda 10 986 27 549 24 420 22 087 16 717 1 491 5 513 3 384 9 587 26 483
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 0 - - - 0 0 -
Sociala kostnader 10 459 10 459 16 845 11 964 10 897 5 981 4 072 1 664 3 449 8 030
Utdelning till aktieägare 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 38 304 84 027 64 581 64 969 115 840 48 183 72 877 31 450 16 387 25 795
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 19 23 22 17 5 5 5 22 77
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 480 3 105 2 405 2 874 5 996 9 637 14 545 6 262 745 335
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 2 497 2 030 2 341 2 070 2 088 2 154 2 839 1 402 713 487
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -16 031 -21 211 -31 145 -48 795 -17 628 -3 461 -7 379 1 829 -10 072 -21 879
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -49,55% 6,66% -12,52% -37,98% 111,56% - 132,28% 91,05% -36,47% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,58% -10,60% -106,45% -2,10% -0,22% -0,53% -4,15% 52,29% -39,57% -51,26%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -32,63% -250,60% -1 775,45% -71,85% -4,38% -4,35% -9,94% 128,12% -70,90% -95,91%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 2 433,96% 1 045,94% 176,62% 780,48% 1 061,50% 292,46% 30,72% 160,12% 66,79% 86,27%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,84% 41,67% 57,41% 56,12% 61,38% 73,35% 69,32% 86,86% 86,54% 78,96%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 216,77% 229,59% 132,10% 256,60% 631,53% 242,23% 148,09% 597,17% 377,02% 319,18%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!