Visa allt om MEDPACS Network AB
Visa allt om MEDPACS Network AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 2 916 3 287 3 883 3 337 3 021 1 991 264 391 263 471
Övrig omsättning 124 - - - 89 - - - - 12
Rörelseresultat (EBIT) 578 876 1 550 588 1 033 1 327 -21 69 -95 109
Resultat efter finansnetto 750 876 1 543 617 1 033 1 339 -21 68 -96 105
Årets resultat 312 380 762 -264 539 736 -22 62 -96 70
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 688 2 662 1 751 1 632 474 48 8 10 6 53
Omsättningstillgångar 2 318 2 243 2 775 2 022 2 660 1 606 243 223 105 238
Tillgångar 5 005 4 905 4 526 3 654 3 134 1 654 251 233 112 291
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 098 785 905 583 1 348 808 72 94 33 128
Obeskattade reserver 1 873 1 873 1 575 1 105 613 337 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 1 680 1 680 1 520 1 280 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 78 140 127 0 0 0
Kortfristiga skulder 355 567 525 686 1 095 368 52 139 79 162
Skulder och eget kapital 5 005 4 905 4 526 3 654 3 134 1 654 251 233 112 291
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 123 0 45 0 10
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 45 - -
Löner till övriga anställda 1 112 852 819 420 967 0 0 0 4 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 355 469 572 1 461 345 80 38 56 43 44
Utdelning till aktieägare 0 0 500 440 500 0 0 0 0 0
Omsättning 3 040 3 287 3 883 3 337 3 110 1 991 264 391 263 483
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 458 1 644 1 942 1 669 1 511 1 991 264 391 263 471
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 782 723 751 985 672 254 66 142 97 95
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 722 997 1 671 710 1 157 1 341 -18 73 -42 166
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -11,29% -15,35% 16,36% 10,46% 51,73% 654,17% -32,48% 48,67% -44,16% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,00% 17,94% 34,25% 16,97% 32,96% 81,02% -8,37% 29,61% -84,82% 39,52%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 25,75% 26,77% 39,92% 18,58% 34,19% 67,30% -7,95% 17,65% -36,12% 24,42%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 67,32% 50,99% 57,94% 40,04% 51,80% 62,18% 72,35% 21,48% 9,89% 16,14%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 51,13% 45,79% 47,14% 38,24% 57,43% 63,87% 28,69% 40,34% 29,46% 43,99%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 652,96% 395,59% 528,57% 294,75% 242,92% 436,41% 467,31% 160,43% 132,91% 146,91%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...