Visa allt om Iteam Solutions Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 15 376 29 619 33 208 36 120 25 216 20 113 16 299 13 305 11 663 9 395
Övrig omsättning 6 250 856 248 75 0 26 0 16 56 0
Rörelseresultat (EBIT) -966 -88 523 3 244 4 742 4 300 2 019 711 1 648 795
Resultat efter finansnetto -969 -88 517 3 241 4 738 4 309 2 046 741 1 703 879
Årets resultat -119 101 380 1 785 3 050 2 411 1 488 951 975 495
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 131 753 1 118 1 441 871 172 149 287 328 182
Omsättningstillgångar 7 155 8 363 9 670 10 634 11 008 10 042 7 253 5 908 7 642 5 115
Tillgångar 7 286 9 116 10 788 12 074 11 880 10 214 7 401 6 195 7 970 5 297
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 141 1 260 1 159 2 780 4 093 3 643 2 720 2 198 2 222 1 707
Obeskattade reserver 3 447 4 297 4 587 4 685 3 918 3 166 2 066 2 065 2 559 2 211
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 697 3 559 5 042 4 610 3 869 3 405 2 616 1 932 3 189 1 380
Skulder och eget kapital 7 286 9 116 10 788 12 074 11 880 10 214 7 401 6 195 7 970 5 297
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 1 048
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - - - - - 8 297 7 185 6 070 5 038 3 240
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - - - - - 3 700 2 943 2 617 2 099 1 703
Utdelning till aktieägare 0 0 0 1 001 3 098 2 600 1 488 966 975 460
Omsättning 21 626 30 475 33 456 36 195 25 216 20 139 16 299 13 321 11 719 9 395
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 24 29 32 32 20 17 15 14 12 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 641 1 021 1 038 1 129 1 261 1 183 1 087 950 972 854
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 734 817 816 785 830 727 707 636 618 559
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -629 277 889 3 598 4 844 4 379 2 111 802 1 712 848
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -48,09% -10,81% -8,06% 43,24% 25,37% 23,40% 22,50% 14,08% 24,14% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -13,26% -0,97% 4,85% 26,87% 39,92% 42,19% 27,67% 11,99% 21,39% 16,63%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -6,28% -0,30% 1,57% 8,98% 18,81% 21,42% 12,57% 5,58% 14,62% 9,38%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 97,94% 96,66% 96,43% 96,30% 95,79% 95,62% 93,38% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 28,99% 16,22% 13,94% 16,68% 28,31% 33,00% 28,45% 29,88% 38,18% 39,76%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 52,56% 50,59% 43,91% 53,29% 60,18% 59,84% 58,53% 61,48% 51,54% 62,99%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 265,29% 234,98% 191,79% 230,67% 284,52% 294,92% 277,26% 305,80% 239,64% 370,65%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...