Visa allt om Lennart Malm Teknik AB
Visa allt om Lennart Malm Teknik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 743 1 504 1 799 2 030 1 660 1 171 1 857 1 572 1 888 1 742
Övrig omsättning - - - - - 119 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 618 327 651 839 309 525 516 472 573 673
Resultat efter finansnetto 646 406 716 954 464 553 474 590 673 752
Årets resultat 584 312 416 1 093 292 703 299 383 429 503
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 130 186 266 0 0 5 81 141 201 266
Omsättningstillgångar 8 195 7 447 7 063 6 494 5 744 5 570 5 254 4 777 4 431 4 029
Tillgångar 8 325 7 633 7 329 6 494 5 744 5 575 5 335 4 918 4 632 4 295
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 174 4 890 4 902 4 811 3 858 3 706 3 133 2 964 2 703 2 400
Obeskattade reserver 520 625 620 440 890 795 1 220 1 180 1 120 1 060
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 110 1 659 1 280 745 483 596 648 512 467 494
Kortfristiga skulder 521 460 527 498 513 478 334 262 342 340
Skulder och eget kapital 8 325 7 633 7 329 6 494 5 744 5 575 5 335 4 918 4 632 4 295
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 375 441 453 418 447
Varav tantiem till styrelse & VD - 200 200 200 - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 372 404 633 722 12 17 27 25 7
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 200 - - - - -
Sociala kostnader 0 187 187 192 220 142 279 271 275 200
Utdelning till aktieägare 275 300 325 325 140 140 130 130 122 115
Omsättning 1 743 1 504 1 799 2 030 1 660 1 290 1 857 1 572 1 888 1 742
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 743 1 504 1 799 2 030 1 660 1 171 1 857 1 572 1 888 1 742
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 764 845 841 921 993 566 808 821 771 720
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 674 407 765 839 314 530 576 532 659 787
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 15,89% -16,40% -11,38% 22,29% 41,76% -36,94% 18,13% -16,74% 8,38% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,82% 5,38% 9,81% 14,88% 8,15% 10,78% 9,95% 12,16% 14,75% 17,67%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 37,35% 27,33% 39,97% 47,59% 28,19% 51,32% 28,59% 38,04% 36,18% 43,57%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 88,58% 97,47% 95,39% 92,51% 83,01% 93,60% 84,01% 95,17% 91,42% 92,02%
Rörelsekapital/omsättning 440,28% 464,56% 363,31% 295,37% 315,12% 434,84% 264,94% 287,21% 216,58% 211,77%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 67,02% 70,45% 73,48% 79,37% 78,59% 76,99% 75,58% 77,95% 75,76% 73,65%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 572,94% 1 618,91% 1 340,23% 1 304,02% 1 119,69% 1 165,27% 1 573,05% 1 823,28% 1 295,61% 1 185,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...