Visa allt om Monica Persson Trading AB
Visa allt om Monica Persson Trading AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 525 507 831 1 256 374 193 319 610 1 792 1 599
Övrig omsättning 42 31 178 81 110 - 29 - - 450
Rörelseresultat (EBIT) -159 -224 34 -31 143 -404 -161 -335 310 537
Resultat efter finansnetto -173 -238 20 -47 126 -422 -172 -340 312 529
Årets resultat -173 -238 20 -47 126 -422 -172 -265 171 524
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 60 21 29 37 0 0 1 61 99 131
Omsättningstillgångar 22 222 103 158 102 154 469 506 759 753
Tillgångar 81 243 132 195 102 154 470 567 858 884
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -619 -446 -208 -229 -182 -307 115 287 553 381
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 75 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 183 86 151 132 115 277 237 156 15 15
Kortfristiga skulder 517 602 190 292 169 184 118 124 215 487
Skulder och eget kapital 81 243 132 195 102 154 470 567 858 884
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 69 60 30 60 90 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 164 220 241 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 55 74 76 22 19 9 19 29 7
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 567 538 1 009 1 337 484 193 348 610 1 792 2 049
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 525 507 831 1 256 374 193 319 610 1 792 1 599
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 269 261 313 378 182 103 79 79 119 4
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -146 -216 42 -27 143 -403 -149 -310 342 553
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,55% -38,99% -33,84% 235,83% 93,78% -39,50% -47,70% -65,96% 12,07% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -195,06% -92,18% 25,76% -15,38% 140,20% -262,34% -34,26% -58,91% 36,48% 60,97%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -30,10% -44,18% 4,09% -2,39% 38,24% -209,33% -50,47% -54,75% 17,47% 33,71%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 52,38% 70,22% 84,60% 92,20% 100,00% 75,65% 31,66% 58,03% 66,57% 56,60%
Rörelsekapital/omsättning -94,29% -74,95% -10,47% -10,67% -17,91% -15,54% 110,03% 62,62% 30,36% 16,64%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -764,20% -183,54% -157,58% -117,44% -178,43% -199,35% 24,47% 50,62% 70,75% 43,10%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 4,26% 36,88% 54,21% 54,11% 60,36% 83,70% 397,46% 408,06% 353,02% 154,62%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...