Visa allt om C.L.U.B. Marketing and Management Services AB
Visa allt om C.L.U.B. Marketing and Management Services AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 6 668 7 955 7 102 5 954 5 976 5 231 5 283 6 304 6 723 1 404
Övrig omsättning - - 57 45 126 103 280 53 117 5 344
Rörelseresultat (EBIT) 481 873 609 847 1 641 1 428 1 070 1 276 377 713
Resultat efter finansnetto 362 1 298 635 865 1 698 1 455 1 085 1 308 415 757
Årets resultat 146 746 341 448 936 1 067 803 935 296 541
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 022 6 862 878 902 821 825 925 1 029 1 019 1 024
Omsättningstillgångar 2 905 2 247 7 930 7 611 6 908 5 776 4 812 4 539 4 207 4 441
Tillgångar 6 927 9 109 8 807 8 513 7 729 6 601 5 737 5 568 5 226 5 465
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 065 5 914 5 667 6 456 6 009 5 493 4 425 4 072 3 137 3 685
Obeskattade reserver 1 300 1 171 842 667 426 0 0 7 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 127 171 210 125
Kortfristiga skulder 1 562 2 024 2 298 1 389 1 294 1 108 1 185 1 318 1 880 1 655
Skulder och eget kapital 6 927 9 109 8 807 8 513 7 729 6 601 5 737 5 568 5 226 5 465
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 660 908 696 2 168 2 452
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 2 471 3 185 3 098 2 267 1 820 992 1 008 755 545 325
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 1 131 1 119 1 131 757 584 537 575 539 936 909
Utdelning till aktieägare 1 870 1 995 500 0 0 420 0 450 0 844
Omsättning 6 668 7 955 7 159 5 999 6 102 5 334 5 563 6 357 6 840 6 748
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 7 7 6 6 5 5 4 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 111 1 136 1 015 992 996 1 046 1 057 1 576 2 241 468
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 606 626 617 515 412 450 502 510 1 226 1 239
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 544 932 658 897 1 687 1 528 1 174 1 394 470 805
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -16,18% 12,01% 19,28% -0,37% 14,24% -0,98% -16,20% -6,23% 378,85% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,00% 14,26% 7,31% 10,17% 22,00% 22,06% 18,95% 23,65% 8,02% 13,87%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,27% 16,33% 9,07% 14,54% 28,45% 27,83% 20,58% 20,89% 6,23% 53,99%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 88,86% 91,36% 90,99% 87,97% 89,71% 89,94% 90,21% 90,37% 89,28% 64,67%
Rörelsekapital/omsättning 20,14% 2,80% 79,30% 104,50% 93,94% 89,24% 68,65% 51,09% 34,61% 198,43%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 73,32% 74,95% 71,80% 81,61% 81,81% 83,21% 77,13% 73,22% 60,03% 67,43%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 183,55% 108,89% 341,64% 542,48% 524,27% 513,27% 398,82% 338,92% 216,91% 257,10%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...