Visa allt om Confidence Security Sweden AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 86 088 77 413 86 566 106 069 102 962 90 088 56 584 55 637 28 107 19 040
Övrig omsättning 1 729 1 515 440 623 448 1 244 72 6 0
Rörelseresultat (EBIT) -7 366 -11 743 -14 535 -2 223 2 555 1 251 -1 928 -289 1 286 -1 877
Resultat efter finansnetto -7 922 -12 214 -15 057 -2 741 1 995 790 -2 266 -290 1 176 -2 111
Årets resultat 1 078 86 43 -2 741 1 995 -10 -2 266 -290 1 076 -2 111
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 366 1 059 1 604 1 973 2 278 2 397 581 342 61 194
Omsättningstillgångar 50 248 31 296 32 547 37 094 37 036 38 494 23 633 20 236 7 768 6 348
Tillgångar 50 614 32 355 34 151 39 067 39 314 40 892 24 214 20 578 7 828 6 542
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 646 4 569 4 483 6 360 9 102 7 107 7 116 1 182 1 471 395
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 264
Kortfristiga skulder 44 968 27 786 29 668 32 707 30 213 33 785 17 098 19 397 6 357 3 853
Skulder och eget kapital 50 614 32 355 34 151 39 067 39 314 40 892 24 214 20 578 7 828 6 542
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 1 180 857
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 25 727 24 787 26 818 27 628 - 22 512 17 146 15 603 3 202 4 521
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 10 707 10 838 11 933 11 991 0 10 437 6 781 5 645 1 710 2 188
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 87 817 78 928 87 006 106 692 103 410 90 089 56 828 55 709 28 113 19 040
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 49 56 54 58 52 51 41 41 12 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 757 1 382 1 603 1 829 1 980 1 766 1 380 1 357 2 342 1 269
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 767 667 755 715 712 671 608 548 544 528
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -6 700 -11 067 -13 790 -1 401 3 287 1 502 -1 822 -233 1 304 -1 842
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,21% -10,57% -18,39% 3,02% 14,29% 59,21% 1,70% 97,95% 47,62% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -14,47% -36,16% -42,45% -5,55% 6,59% 3,11% -7,83% -1,04% 16,72% -28,60%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -8,51% -15,11% -16,75% -2,04% 2,52% 1,41% -3,35% -0,38% 4,66% -9,83%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 49,39% 50,04% 49,49% 50,31% 50,35% 50,97% 54,58% 59,13% 37,44% 46,85%
Rörelsekapital/omsättning 6,13% 4,53% 3,33% 4,14% 6,63% 5,23% 11,55% 1,51% 5,02% 13,10%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 11,16% 14,12% 13,13% 16,28% 23,15% 17,38% 29,39% 5,74% 18,79% 6,04%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 109,69% 109,37% 106,77% 111,74% 118,71% 111,48% 135,28% 100,60% 114,11% 145,39%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...