Visa allt om Ekonomistyrning Lars Johnsson AB
Visa allt om Ekonomistyrning Lars Johnsson AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 24 101 310 393 818 621 653 795 1 465 877
Övrig omsättning 435 391 407 416 398 355 363 363 345 347
Rörelseresultat (EBIT) 59 -607 182 103 456 238 414 177 778 196
Resultat efter finansnetto 51 -565 165 56 293 140 400 127 601 127
Årets resultat 90 -357 202 4 115 105 293 94 264 113
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 372 2 422 2 502 2 644 2 505 2 589 2 673 2 738 2 821 2 651
Omsättningstillgångar 1 446 1 793 1 531 1 379 1 527 1 300 1 213 1 001 1 163 935
Tillgångar 3 818 4 214 4 032 4 023 4 033 3 890 3 885 3 738 3 984 3 586
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 055 965 1 322 1 121 1 117 1 103 1 148 1 055 1 160 996
Obeskattade reserver 31 71 279 365 313 209 214 214 204 1
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 549 2 583 2 111 2 136 2 162 2 188 2 194 2 230 2 275 2 321
Kortfristiga skulder 183 595 321 401 441 390 329 240 343 267
Skulder och eget kapital 3 818 4 214 4 032 4 023 4 033 3 890 3 885 3 738 3 984 3 586
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 180 260 220 165 421 438 452
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 33 65 150 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 12 14 22 25 70 102 85 191 192 218
Utdelning till aktieägare 300 0 0 0 0 100 150 200 200 100
Omsättning 459 492 717 809 1 216 976 1 016 1 158 1 810 1 224
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 24 101 310 393 818 621 653 795 1 465 877
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 45 88 187 217 340 329 257 642 672 673
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 139 -527 264 154 540 322 496 260 853 262
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -76,24% -67,42% -21,12% -51,96% 31,72% -4,90% -17,86% -45,73% 67,05% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,20% -12,13% 6,60% 4,97% 12,08% 6,43% 11,84% 7,20% 19,95% 6,50%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 350,00% -505,94% 85,81% 50,89% 59,54% 40,26% 70,44% 33,84% 54,27% 26,57%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 5 262,50% 1 186,14% 390,32% 248,85% 132,76% 146,54% 135,38% 95,72% 55,97% 76,17%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 28,27% 24,21% 38,19% 34,55% 33,42% 32,31% 33,61% 32,35% 32,80% 27,79%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 790,16% 301,34% 476,95% 343,89% 346,26% 333,33% 368,69% 417,08% 339,07% 350,19%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...