Visa allt om Björkstadens Snickeri & Entreprenad AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Nettoomsättning 17 306 18 736 14 967 16 836 13 158 12 840 9 473 6 921 5 872 3 514
Övrig omsättning 259 62 85 159 1 259 29 15 76 -
Rörelseresultat (EBIT) -322 1 131 354 479 563 1 328 -41 74 352 172
Resultat efter finansnetto -329 1 120 338 461 548 1 319 -53 55 320 152
Årets resultat 8 643 241 270 384 562 38 72 178 0
Balansräkningar (tkr)
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 079 793 948 1 049 1 161 1 449 752 897 1 079 1 225
Omsättningstillgångar 4 746 6 937 4 101 5 551 4 634 3 591 2 438 1 614 1 471 698
Tillgångar 5 824 7 729 5 049 6 600 5 796 5 039 3 190 2 511 2 550 1 922
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 681 1 873 1 380 1 289 1 403 1 119 557 539 507 329
Obeskattade reserver 1 137 1 491 1 208 1 189 1 091 1 044 451 558 604 527
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 45 145 229 311 456 564 132 211 343 478
Kortfristiga skulder 2 961 4 220 2 232 3 810 2 845 2 312 2 050 1 203 1 096 589
Skulder och eget kapital 5 824 7 729 5 049 6 600 5 796 5 039 3 190 2 511 2 550 1 922
Löner & utdelning (tkr)
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 - - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - - 3 832 3 087 2 432 1 947 1 747 1 022
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - - 1 305 991 724 540 506 289
Utdelning till aktieägare 0 150 150 150 384 100 0 20 40 0
Omsättning 17 565 18 798 15 052 16 995 13 159 13 099 9 502 6 936 5 948 3 514
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 11 11 11 11 9 8 7 6 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 573 1 703 1 361 1 531 1 196 1 427 1 184 989 979 879
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 530 535 519 529 459 444 401 75 384 334
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -206 1 392 591 756 934 1 583 290 2 671 652 351
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,63% 25,18% -11,10% 27,95% 2,48% 35,54% 36,87% 17,86% 67,10% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -5,53% 14,63% 7,01% 7,26% 9,71% 26,35% -1,25% 2,95% 13,80% 8,95%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,86% 6,04% 2,37% 2,85% 4,28% 10,34% -0,42% 1,07% 5,99% 4,89%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 40,61% 45,61% 48,37% 44,67% 51,69% 46,36% 43,66% 50,56% 56,15% 56,97%
Rörelsekapital/omsättning 10,31% 14,50% 12,49% 10,34% 13,60% 9,96% 4,10% 5,94% 6,39% 3,10%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 44,09% 39,28% 45,99% 33,58% 38,89% 38,37% 28,49% 37,84% 37,34% 37,33%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 155,39% 161,11% 178,05% 142,47% 158,88% 151,56% 113,07% 128,01% 128,01% 109,85%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...