Visa allt om Palmé Light-Design Aktiebolag
Visa allt om Palmé Light-Design Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 887 2 996 3 016 2 542 1 837 3 073 1 712 1 468 2 123 1 731
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 187 390 430 423 56 -22 235 -453 181 60
Resultat efter finansnetto 209 432 463 435 60 -14 236 -437 372 53
Årets resultat 156 290 395 334 38 -16 168 -10 243 25
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 468 1 472 1 772 1 026 1 034 1 045 1 010 993 968 60
Omsättningstillgångar 372 507 218 812 472 554 752 647 1 284 1 949
Tillgångar 1 840 1 979 1 990 1 838 1 505 1 599 1 762 1 640 2 252 2 010
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 443 1 561 1 641 1 576 1 241 1 329 1 470 1 372 1 506 1 398
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 440 422
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 397 417 348 262 264 270 292 268 305 190
Skulder och eget kapital 1 840 1 979 1 990 1 838 1 505 1 599 1 762 1 640 2 252 2 010
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 0 350 435 425 396
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 504 523 626 570 631 92 172 88 181
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 257 265 314 301 326 242 318 326 332
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134
Omsättning 1 887 2 996 3 016 2 542 1 837 3 073 1 712 1 468 2 123 1 731
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 944 1 498 1 508 1 271 919 1 537 856 734 1 062 866
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 422 457 448 533 506 547 413 579 514 526
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 187 400 440 433 67 -9 248 -429 200 79
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -37,02% -0,66% 18,65% 38,38% -40,22% 79,50% 16,62% -30,85% 22,65% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,47% 21,93% 23,27% 23,67% 4,12% -0,88% 13,56% -26,65% 16,56% 3,08%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,18% 14,49% 15,35% 17,11% 3,38% -0,46% 13,96% -29,77% 17,57% 3,58%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 79,17% 64,15% 61,31% 79,50% 85,03% 52,00% 95,04% 85,76% 85,07% 94,74%
Rörelsekapital/omsättning -1,32% 3,00% -4,31% 21,64% 11,32% 9,24% 26,87% 25,82% 46,11% 101,62%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 78,42% 78,88% 82,46% 85,75% 82,46% 83,11% 83,43% 83,66% 80,94% 84,67%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 93,70% 121,58% 62,64% 309,92% 178,79% 205,19% 257,53% 241,42% 420,98% 1 025,79%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...