Visa allt om Fresta Restaurang Aktiebolag
Visa allt om Fresta Restaurang Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 1 833 1 986 1 819 1 719 1 668 1 648 1 538 1 631 1 419 1 552
Övrig omsättning 1 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 188 172 115 67 85 74 -31 89 101 -34
Resultat efter finansnetto 232 171 116 67 90 77 -31 98 111 -18
Årets resultat 135 134 68 52 50 65 -31 72 80 28
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 7 13 20 299 325 326
Omsättningstillgångar 900 762 655 602 573 526 533 305 183 230
Tillgångar 900 762 655 602 580 539 553 604 508 556
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 546 461 327 299 288 278 253 344 332 321
Obeskattade reserver 110 52 52 23 23 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 245 250 276 280 270 261 300 260 176 235
Skulder och eget kapital 900 762 655 602 580 539 553 604 508 556
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 264 281 256 182 256
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 713 694 626 630 314 313 299 183 295
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - 248 225 194 174 175 181 177 162 204
Utdelning till aktieägare 40 50 0 40 40 40 40 60 60 69
Omsättning 1 834 1 986 1 819 1 719 1 668 1 648 1 538 1 631 1 419 1 552
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 917 662 606 573 556 549 513 408 355 388
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 431 324 310 277 275 254 261 184 132 190
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 188 172 115 74 92 81 -13 107 112 -23
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,70% 9,18% 5,82% 3,06% 1,21% 7,15% -5,70% 14,94% -8,57% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 25,78% 22,57% 17,56% 11,13% 15,69% 14,29% -5,61% 16,39% 21,85% -3,24%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,66% 8,66% 6,32% 3,90% 5,46% 4,67% -2,02% 6,07% 7,82% -1,16%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 73,38% 73,72% 74,27% 74,69% 74,64% 70,87% 71,52% 72,35% 69,27% 67,98%
Rörelsekapital/omsättning 35,73% 25,78% 20,84% 18,73% 18,17% 16,08% 15,15% 2,76% 0,49% -0,32%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 70,20% 65,82% 56,12% 52,65% 52,58% 51,58% 45,75% 56,95% 65,35% 57,73%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 331,43% 267,60% 204,71% 182,14% 183,70% 169,35% 149,00% 89,62% 71,02% 66,38%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...