Visa allt om Svan Care AB
Visa allt om Svan Care AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 32 708 31 691 26 556 20 651 18 647 15 937 16 129 13 826 13 558 12 178
Övrig omsättning 108 46 374 56 89 28 63 35 82 2
Rörelseresultat (EBIT) 7 571 7 100 5 294 3 327 2 489 950 403 -692 526 -38
Resultat efter finansnetto 7 674 7 105 5 285 3 331 2 476 859 316 -673 439 -29
Årets resultat 5 958 2 398 2 765 3 342 1 924 718 269 -673 311 -150
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 325 543 608 483 947 1 112 1 220 1 541 989 608
Omsättningstillgångar 16 334 15 895 13 326 9 518 8 058 5 439 4 779 3 727 3 920 4 149
Tillgångar 16 659 16 438 13 934 10 000 9 005 6 551 5 999 5 268 4 909 4 757
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 029 6 571 5 673 2 908 1 916 1 592 1 274 1 105 1 478 1 267
Obeskattade reserver 1 022 1 024 23 8 313 0 0 0 0 28
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 3 953 2 703 2 732 926 141 460 1 445 606 247
Kortfristiga skulder 4 608 4 889 5 535 4 353 5 850 4 819 4 266 2 718 2 826 3 215
Skulder och eget kapital 16 659 16 438 13 934 10 000 9 005 6 551 5 999 5 268 4 909 4 757
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 970 1 012 954 1 033 888
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 4 883 4 906 4 024 4 055 2 894 2 837 2 453 2 222 2 082
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 3 132 2 248 1 871 1 815 1 743 1 896 1 396 1 474 1 205
Utdelning till aktieägare 9 000 1 500 1 500 0 0 300 0 0 300 100
Omsättning 32 816 31 737 26 930 20 707 18 736 15 965 16 192 13 861 13 640 12 180
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 13 12 10 10 10 11 10 9 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 726 2 438 2 213 2 065 1 865 1 594 1 466 1 383 1 506 1 522
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 688 626 610 596 589 569 523 497 525 541
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 7 647 7 264 5 429 3 725 2 909 1 347 785 -290 662 109
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,21% 19,34% 28,59% 10,75% 17,00% -1,19% 16,66% 1,98% 11,33% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 46,18% 43,41% 38,24% 33,87% 27,98% 14,56% 7,08% -12,13% 11,10% -0,48%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 23,52% 22,51% 20,07% 16,40% 13,51% 5,99% 2,64% -4,62% 4,02% -0,19%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 60,80% 60,17% 59,81% 60,48% 60,66% 60,38% 57,31% 59,27% 61,42% 58,10%
Rörelsekapital/omsättning 35,85% 34,73% 29,34% 25,01% 11,84% 3,89% 3,18% 7,30% 8,07% 7,67%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 70,99% 44,83% 40,84% 29,14% 23,84% 24,30% 21,24% 20,98% 30,11% 27,06%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 264,43% 232,11% 170,68% 146,63% 95,98% 69,87% 55,32% 71,93% 80,96% 77,73%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...