Visa allt om Akusol Media AB
Visa allt om Akusol Media AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 696 1 011 959 842 786 1 107 916 1 053 1 184 833
Övrig omsättning - 312 66 23 - - 30 61 81 65
Rörelseresultat (EBIT) -102 450 -63 40 -35 -34 -36 -262 -154 -301
Resultat efter finansnetto -104 445 -66 40 -35 -34 -41 -271 -156 -303
Årets resultat -104 445 -66 40 -35 -34 -41 -271 -156 -303
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 20 2 4 7 15 12 18 25 0
Omsättningstillgångar 350 689 531 691 613 687 715 762 778 545
Tillgångar 365 709 534 695 620 702 727 780 803 545
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 110 603 157 154 114 114 114 114 116 115
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 200 1 241 393 423 498 527 473 453 240
Kortfristiga skulder 55 106 135 148 82 89 86 193 234 190
Skulder och eget kapital 365 709 534 695 620 702 727 780 803 545
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 - 50 110 300 300 181
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 102 62 30 30 30 30 29 45
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 19 16 9 25 44 107 98 73
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 696 1 323 1 025 865 786 1 107 946 1 114 1 265 898
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 959 842 786 1 107 916 1 053 1 184 833
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 126 78 39 105 184 437 427 299
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -97 457 -61 42 -27 -26 -30 -256 -148 -300
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -31,16% 5,42% 13,90% 7,12% -29,00% 20,85% -13,01% -11,06% 42,14% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -27,67% 63,61% -11,80% 5,76% -5,65% -4,84% -4,95% -33,59% -19,18% -55,23%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -14,51% 44,61% -6,57% 4,75% -4,45% -3,07% -3,93% -24,88% -13,01% -36,13%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 26,58% 56,08% 51,41% 46,67% 38,17% 37,22% 41,70% 37,99% 42,99% 17,65%
Rörelsekapital/omsättning 42,39% 57,67% 41,29% 64,49% 67,56% 54,02% 68,67% 54,04% 45,95% 42,62%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 30,14% 85,05% 29,40% 22,16% 18,39% 16,24% 15,68% 14,62% 14,45% 21,10%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 23,64% 118,87% 51,85% 104,73% 80,49% 108,99% 113,95% 42,49% 64,53% 58,95%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...