Visa allt om BIMAB AB
Visa allt om BIMAB AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 237 516 1 054 1 193 1 213 2 466 2 409 1 611
Övrig omsättning - - 241 - - - - - 155 -
Rörelseresultat (EBIT) -90 -91 -271 -176 26 41 187 755 1 009 207
Resultat efter finansnetto -87 -89 -277 -183 15 26 169 717 951 135
Årets resultat -87 -89 -156 -125 53 218 107 571 590 120
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 1 910 2 058 2 218 2 384 2 564 2 716 2 755
Omsättningstillgångar 447 553 1 728 261 491 591 691 887 802 421
Tillgångar 447 553 1 728 2 171 2 549 2 809 3 075 3 450 3 518 3 176
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 431 519 1 508 1 664 1 809 1 756 1 638 1 730 1 359 869
Obeskattade reserver 0 0 0 121 179 237 510 491 571 446
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 200 275 575 800 800 1 000 1 600
Kortfristiga skulder 15 35 220 187 286 241 127 428 587 261
Skulder och eget kapital 447 553 1 728 2 171 2 549 2 809 3 075 3 450 3 518 3 176
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 300 285 420 425 355
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 50 42 191 219 415 36 45 130 164 65
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 16 13 98 113 172 147 137 270 221 126
Utdelning till aktieägare 0 0 900 0 20 0 100 200 200 100
Omsättning 0 0 478 516 1 054 1 193 1 213 2 466 2 564 1 611
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 237 516 527 597 607 1 233 1 205 806
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 66 55 294 338 297 245 237 413 407 275
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -90 -91 -78 -28 185 208 366 943 1 197 505
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -100,00% -54,07% -51,04% -11,65% -1,65% -50,81% 2,37% 49,53% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - -15,57% -7,92% 1,29% 1,50% 6,11% 22,26% 28,85% 6,58%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - -113,50% -33,33% 3,13% 3,52% 15,50% 31,14% 42,13% 12,97%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - 100,00% 100,00% 100,00% 84,74% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning - - 636,29% 14,34% 19,45% 29,34% 46,50% 18,61% 8,92% 9,93%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 96,42% 93,85% 87,27% 80,75% 76,14% 68,73% 65,49% 60,39% 50,32% 37,47%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 2 980,00% 1 580,00% 785,45% 127,81% 164,69% 237,34% 535,43% 203,50% 133,39% 156,70%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...