Visa allt om Hedern Fastigheter 103 AB
Visa allt om Hedern Fastigheter 103 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 3 428 3 573 3 672 3 760 3 460 3 443 3 481 3 411 3 885 3 235
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 485 1 912 1 776 1 956 1 632 1 724 1 976 2 204 2 295 1 702
Resultat efter finansnetto 1 283 1 669 1 382 1 470 1 058 977 1 635 1 841 1 550 1 031
Årets resultat 791 1 387 16 1 98 62 4 1 009 831 557
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 521 14 718 14 626 15 011 15 483 15 645 15 826 16 160 16 495 16 829
Omsättningstillgångar 7 345 7 300 5 812 6 042 5 587 5 684 7 038 6 113 448 805
Tillgångar 21 865 22 017 20 438 21 053 21 070 21 329 22 864 22 273 16 943 17 634
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 488 3 897 2 511 2 470 2 469 2 371 2 308 3 105 2 096 1 265
Obeskattade reserver 935 660 554 896 1 131 1 188 1 413 1 396 931 541
Avsättningar (tkr) 46 6 7 24 53 40 0 0 0 0
Långfristiga skulder 15 156 15 553 15 950 16 347 16 744 16 041 17 784 16 469 12 754 14 569
Kortfristiga skulder 2 240 1 901 1 416 1 316 673 1 689 1 359 1 304 1 162 1 260
Skulder och eget kapital 21 865 22 017 20 438 21 053 21 070 21 329 22 864 22 273 16 943 17 634
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 - 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 1 200 0 0 0 0 0 800 0 0
Omsättning 3 428 3 573 3 672 3 760 3 460 3 443 3 481 3 411 3 885 3 235
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 841 2 255 2 192 2 428 2 104 2 083 2 310 2 204 2 629 2 037
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,06% -2,70% -2,34% 8,67% 0,49% -1,09% 2,05% -12,20% 20,09% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,79% 8,69% 8,70% 9,30% 7,75% 8,10% 8,75% 9,91% 13,64% 9,69%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 43,32% 53,57% 48,42% 52,07% 47,17% 50,16% 57,48% 64,73% 59,49% 52,80%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 45,86% 54,86% 49,95% 53,96% 49,08% 51,23% 57,94% 65,08% 59,51% 53,42%
Rörelsekapital/omsättning 148,92% 151,11% 119,72% 125,69% 142,02% 116,03% 163,14% 140,99% -18,38% -14,06%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 19,29% 20,04% 14,40% 15,05% 15,67% 15,22% 14,65% 18,56% 16,33% 9,38%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 327,90% 384,01% 410,45% 459,12% 830,16% 336,53% 517,88% 468,79% 38,55% 63,89%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...