Visa allt om Växjö Cityfastigheter AB
Visa allt om Växjö Cityfastigheter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 086 2 194 2 209 2 222 2 211 2 227 2 392 2 447 2 366 2 042
Övrig omsättning 13 - - - - - 94 - 10 13
Rörelseresultat (EBIT) 896 952 986 960 996 799 961 1 226 1 146 967
Resultat efter finansnetto 821 853 863 812 795 584 827 1 047 686 540
Årets resultat 599 677 582 484 435 315 397 579 433 540
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 376 12 452 12 692 11 572 10 475 10 681 10 752 10 742 10 678 10 896
Omsättningstillgångar 565 346 306 355 425 567 386 275 402 381
Tillgångar 12 940 12 798 12 998 11 927 10 900 11 247 11 138 11 016 11 080 11 277
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 175 5 076 4 399 3 818 3 334 2 899 2 583 2 186 1 608 1 175
Obeskattade reserver 1 367 1 315 1 332 1 221 1 033 831 679 397 137 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 697 5 662 6 493 6 132 5 739 6 558 6 884 7 622 8 352 9 347
Kortfristiga skulder 701 745 773 758 794 960 992 811 984 756
Skulder och eget kapital 12 940 12 798 12 998 11 927 10 900 11 247 11 138 11 016 11 080 11 277
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 215 0 0 54
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 10 - 0 0 220 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 1 - 11 9 70 68 0 18 30
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 099 2 194 2 209 2 222 2 211 2 227 2 486 2 447 2 376 2 055
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 - 1 1 1 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 086 2 194 - 2 222 2 211 2 227 - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 18 11 - 11 9 290 - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 141 1 238 1 299 1 253 1 301 1 111 1 220 1 455 1 375 1 184
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,92% -0,68% -0,59% 0,50% -0,72% -6,90% -2,25% 3,42% 15,87% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,92% 7,44% 7,59% 8,05% 9,16% 7,10% 8,63% 11,13% 10,34% 8,58%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 42,95% 43,39% 44,68% 43,20% 45,14% 35,88% 40,18% 50,10% 48,44% 47,40%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -6,52% -18,19% -21,14% -18,14% -16,69% -17,65% -25,33% -21,90% -24,60% -18,36%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 40,50% 47,68% 41,84% 40,00% 37,57% 31,22% 27,68% 22,50% 15,40% 10,42%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 80,60% 46,44% 39,59% 46,83% 53,53% 59,06% 38,91% 33,91% 40,85% 50,40%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...