Visa allt om Cygate AB
Visa allt om Cygate AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 3 076 228 2 781 272 2 538 820 2 014 129 1 753 934 1 635 694 1 375 471 1 365 591 1 233 910 850 487
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 55 256 99 451 140 907 103 318 139 010 116 401 89 114 89 065 79 257 62 390
Resultat efter finansnetto 47 885 92 523 134 727 98 450 136 380 114 553 89 411 88 400 78 008 64 489
Årets resultat 1 -1 1 0 106 943 87 029 69 448 64 426 57 743 46 665
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 84 953 84 569 79 885 40 663 29 552 29 945 41 021 51 005 50 948 47 547
Omsättningstillgångar 1 126 257 1 043 969 1 022 636 933 549 795 262 830 749 559 180 510 510 518 484 349 053
Tillgångar 1 211 210 1 128 538 1 102 521 974 212 824 814 860 695 600 202 561 515 569 432 396 600
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 180 313 180 314 180 315 180 314 180 313 179 293 51 600 51 430 52 930 51 568
Obeskattade reserver 0 0 1 555 0 0 0 6 151 10 396 11 004 12 342
Avsättningar (tkr) 226 198 193 369 160 923 132 367 103 365 81 818 61 830 38 886 23 684 10 273
Långfristiga skulder 0 0 726 2 080 3 108 0 0 0 0 20 411
Kortfristiga skulder 804 699 754 855 759 002 659 451 538 029 599 584 480 620 460 803 481 814 302 006
Skulder och eget kapital 1 211 210 1 128 538 1 102 521 974 212 824 814 860 695 600 202 561 515 569 432 396 600
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 1 913 2 187 2 167 2 228 - 0 - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 54 270 330 360 - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 451 576 438 967 422 932 356 139 312 028 272 500 256 409 245 695 219 048 147 919
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 0 - - -
Sociala kostnader 225 730 213 047 199 337 168 854 143 606 121 593 123 944 117 873 99 233 65 243
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 076 228 2 781 272 2 538 820 2 014 129 1 753 934 1 635 694 1 375 471 1 365 591 1 233 910 850 487
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 778 773 712 613 540 494 438 430 411 245
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 954 3 598 3 566 3 286 3 248 3 311 3 140 3 176 3 002 3 471
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 935 905 941 925 916 864 926 897 828 944
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 90 715 136 897 167 185 123 725 153 108 141 724 115 931 102 485 98 263 76 754
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,61% 9,55% 26,05% 14,83% 7,23% 18,92% 0,72% 10,67% 45,08% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,67% 8,92% 12,88% 10,82% 17,12% 13,70% 15,30% 16,13% 14,21% 16,89%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,84% 3,62% 5,59% 5,23% 8,05% 7,21% 6,68% 6,63% 6,56% 7,88%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 32,15% 35,82% 38,44% 39,47% 41,63% 40,40% 43,62% 42,41% 41,74% 42,60%
Rörelsekapital/omsättning 10,45% 10,40% 10,38% 13,61% 14,67% 14,13% 5,71% 3,64% 2,97% 5,53%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 14,89% 15,98% 16,46% 18,51% 21,86% 20,83% 9,35% 10,52% 10,72% 15,24%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 134,58% 127,58% 122,82% 130,12% 131,92% 122,55% 92,02% 97,28% 96,63% 105,63%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...