Visa allt om BOLIST AB
Visa allt om BOLIST AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 417 035 1 436 478 1 339 960 1 298 343 1 135 786 1 030 387 761 056 587 008 391 727 281 114
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -2 900 -2 820 7 121 4 655 18 015 4 508 4 903 5 775 5 880 6 179
Resultat efter finansnetto -1 278 486 8 265 6 772 19 821 6 113 5 426 6 116 7 222 7 062
Årets resultat 600 118 4 211 3 600 10 660 3 081 2 558 3 210 4 856 4 964
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 46 109 57 380 78 853 48 251 11 407 11 457 11 457 23 391 3 341 5 287
Omsättningstillgångar 272 079 261 344 208 912 229 735 243 896 221 181 177 140 136 459 114 750 89 573
Tillgångar - 318 724 287 765 277 986 255 303 232 638 188 597 159 850 118 091 94 860
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 40 520 53 115 52 997 48 786 45 186 34 526 31 445 28 888 25 678 20 822
Obeskattade reserver 11 210 13 810 14 210 11 810 9 910 4 790 3 100 1 500 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 12 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 253 263 251 799 220 558 217 390 200 207 193 322 154 052 129 462 92 413 74 038
Skulder och eget kapital 318 188 318 724 287 765 277 986 255 303 232 638 188 597 159 850 118 091 94 860
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 4 148 3 062 3 593 3 077 2 823 2 480 1 453 1 152 776 626
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 18 691 15 049 12 995 9 823 6 319 4 279 3 100 2 841 2 491 2 214
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 10 612 9 212 8 358 6 836 4 747 3 809 3 288 2 365 2 140 1 823
Utdelning till aktieägare 2 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 417 035 1 436 478 1 339 960 1 298 343 1 135 786 1 030 387 761 056 587 008 391 727 281 114
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 29 25 22 20 12 11 11 9 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 48 863 57 459 60 907 64 917 94 649 93 672 69 187 65 223 48 966 35 139
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 085 1 118 1 166 1 016 1 226 981 727 723 702 593
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 857 334 8 800 4 661 18 015 4 508 4 903 5 775 5 880 6 231
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,35% 7,20% 3,21% 14,31% 10,23% 35,39% 29,65% 49,85% 39,35% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - 0,15% 2,88% 2,44% 7,77% 2,63% 2,88% 3,83% 6,12% 7,45%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,09% 0,03% 0,62% 0,52% 1,75% 0,59% 0,71% 1,04% 1,84% 2,51%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 9,71% 8,47% 7,46% 6,92% 7,76% 6,35% 8,45% 8,05% 9,45% 10,40%
Rörelsekapital/omsättning 1,33% 0,66% -0,87% 0,95% 3,85% 2,70% 3,03% 1,19% 5,70% 5,53%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. - 20,04% 22,27% 20,86% 20,56% 16,36% 17,88% 18,76% 21,74% 21,95%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 107,38% 103,71% 94,72% 105,68% 121,82% 114,41% 114,75% 105,40% 124,17% 120,98%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...