Visa allt om Länsförsäkringar AB (publ)

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 * 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning - 3 235 000 2 948 000 2 894 000 2 653 000 2 491 000 2 503 000 2 462 000 2 524 500 2 350 100
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) - -169 000 -236 000 -149 000 -221 000 -225 000 -87 000 -73 000 -154 400 -119 400
Resultat efter finansnetto - 1 328 000 1 638 000 453 000 438 000 767 000 249 000 198 000 473 400 319 100
Årets resultat - 1 322 000 1 625 000 447 000 431 000 792 000 247 000 204 000 476 100 341 100
Balansräkningar (tkr)
2019-12 * 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital - 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Anläggningstillgångar - 20 089 000 19 109 000 19 256 000 18 236 000 - 16 298 000 15 949 000 15 509 200 10 058 000
Omsättningstillgångar - 1 022 000 1 236 000 1 126 000 1 596 000 2 570 000 2 179 000 2 073 000 2 393 700 1 538 000
Tillgångar - 21 111 000 20 345 000 20 382 000 19 832 000 19 177 000 18 477 000 18 022 000 17 902 900 11 596 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital - 19 633 000 18 611 000 16 978 000 16 511 000 15 476 000 14 228 000 13 468 000 13 264 400 9 553 700
Obeskattade reserver - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) - 46 000 65 000 79 000 198 000 122 000 77 000 82 000 64 100 77 800
Långfristiga skulder - 323 000 216 000 440 000 1 969 000 2 088 000 2 626 000 2 765 000 2 473 600 0
Kortfristiga skulder - 1 109 000 1 453 000 2 885 000 1 154 000 1 491 000 1 546 000 1 707 000 2 100 800 1 964 500
Skulder och eget kapital - 21 111 000 20 345 000 20 382 000 19 832 000 19 177 000 18 477 000 18 022 000 17 902 900 11 596 000
Löner & utdelning (tkr)
2019-12 *
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - 39 000 34 000 26 000 26 000 23 000 18 000 0 7 400 4 300
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 512 000 510 000 495 000 447 000 418 000 462 000 428 000 428 100 433 800
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 - - - - - - -
Sociala kostnader - 501 000 326 000 347 000 316 000 304 000 335 000 325 000 281 400 297 000
Utdelning till aktieägare - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning - 3 235 000 2 948 000 2 894 000 2 653 000 2 491 000 2 503 000 2 462 000 2 524 500 2 350 100
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 673 650 703 677 654 724 691 712 704
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 4 807 4 535 4 117 3 919 3 809 3 457 3 563 3 546 3 338
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 1 425 1 366 1 293 1 214 1 214 1 209 1 230 1 149 1 121
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar - -64 000 -103 000 -116 000 -184 000 -115 000 -26 000 -7 000 -96 300 -69 800
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - 9,74% 1,87% 9,08% 6,50% -0,48% 1,67% -2,48% 7,42% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - 6,33% 8,38% 2,62% 2,76% 5,64% 2,49% 2,24% 3,38% 3,20%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - 41,33% 57,80% 18,45% 20,62% 43,40% 18,38% 16,41% 23,97% 15,78%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning - -2,69% -7,36% -60,78% 16,66% 43,32% 25,29% 14,87% 11,60% -18,15%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. - 93,00% 91,48% 83,30% 83,25% 80,70% 77,00% 74,73% 74,09% 82,39%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. - 92,16% 85,07% 39,03% 138,30% 172,37% 140,94% 121,44% 113,94% 78,28%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2019-12 : Årsredovisning oläslig på film.
mer information

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...