Visa allt om AAAAA Nordic AB
Visa allt om AAAAA Nordic AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2006-04
Nettoomsättning 64 266 65 255 64 542 60 328 81 893 89 822 68 421 65 372 61 231 34 165
Övrig omsättning 958 1 160 555 846 654 2 167 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 790 1 092 406 75 3 111 5 646 2 605 3 202 4 300 1 576
Resultat efter finansnetto 817 1 623 476 162 3 222 5 772 2 635 3 389 4 750 1 776
Årets resultat 898 1 440 922 754 1 834 3 411 1 528 1 825 2 559 954
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 040 11 402 11 855 12 374 12 978 12 344 5 924 5 546 5 668 5 616
Omsättningstillgångar 14 145 17 386 16 767 14 755 16 525 18 861 23 420 19 114 18 752 8 743
Tillgångar 25 186 28 788 28 623 27 129 29 502 31 205 29 344 24 661 24 419 14 359
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 14 180 18 037 16 897 15 975 15 421 13 887 12 012 10 684 9 059 3 970
Obeskattade reserver 4 602 4 960 5 212 5 963 6 870 6 292 5 215 4 730 3 952 1 731
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 330
Kortfristiga skulder 6 404 5 791 6 514 5 191 7 211 11 026 12 118 9 247 11 409 5 328
Skulder och eget kapital 25 186 28 788 28 623 27 129 29 502 31 205 29 344 24 661 24 419 14 359
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2006-04
Löner till styrelse & VD - 1 476 1 449 1 414 1 407 1 308 1 229 1 315 1 203 1 112
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 5 891 4 324 4 013 4 303 4 386 4 364 4 148 4 454 3 506 1 816
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 2 312 2 283 2 058 2 205 2 165 2 086 2 121 2 341 2 039 1 209
Utdelning till aktieägare 100 300 300 0 200 300 0 200 200 40
Omsättning 65 224 66 415 65 097 61 174 82 547 91 989 68 421 65 372 61 231 34 165
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 12 12 12 13 12 12 12 11 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 842 5 438 5 379 5 027 6 299 7 485 5 702 5 448 5 566 4 881
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 757 684 637 661 623 656 636 694 630 591
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 468 1 859 1 239 855 3 735 6 104 3 130 3 652 4 691 1 853
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,52% 1,10% 6,99% -26,33% -8,83% 31,28% 4,66% 6,76% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,25% 5,64% 1,67% 0,60% 10,92% 18,51% 11,66% 13,74% 19,46% 13,08%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,27% 2,49% 0,74% 0,27% 3,93% 6,43% 5,00% 5,18% 7,76% 5,50%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 18,57% 19,56% 18,61% 19,04% 18,75% 18,19% 19,37% 22,15% 23,07% 23,60%
Rörelsekapital/omsättning 12,05% 17,77% 15,89% 15,85% 11,37% 8,72% 16,52% 15,09% 11,99% 10,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 70,55% 76,09% 73,24% 75,08% 69,43% 59,36% 54,03% 57,13% 48,75% 36,33%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 188,37% 254,62% 229,23% 258,76% 195,23% 148,46% 178,11% 184,91% 149,84% 138,74%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...