Visa allt om Square Moon AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Nettoomsättning 19 794 14 225 13 723 11 170 7 215 7 611 7 713 8 338 8 533 8 437
Övrig omsättning 370 44 0 13 7 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 2 888 1 505 1 451 751 351 205 121 398 13 462
Resultat efter finansnetto 2 884 1 505 1 457 754 351 176 137 406 93 444
Årets resultat 2 303 1 285 1 151 681 317 80 141 286 107 307
Balansräkningar (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 103 176 249 154 930 827 968 310 358 344
Omsättningstillgångar 10 735 8 109 6 018 5 271 2 820 3 006 2 289 3 425 3 305 3 536
Tillgångar 10 837 8 284 6 267 5 425 3 750 3 833 3 257 3 735 3 663 3 880
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 899 3 496 2 511 1 660 1 512 1 195 1 115 1 224 1 045 1 245
Obeskattade reserver 89 139 277 327 433 491 436 481 452 510
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 849 4 650 3 479 3 438 1 805 2 147 1 706 2 030 2 166 2 125
Skulder och eget kapital 10 837 8 284 6 267 5 425 3 750 3 833 3 257 3 735 3 663 3 880
Löner & utdelning (tkr)
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 - - - 0 612 445 553
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 0 - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 0 0 - - 2 631 3 2 894 2 690 2 583
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 - - - - 0 - -
Sociala kostnader - 0 0 - - 1 241 1 1 543 1 432 1 408
Utdelning till aktieägare 1 600 900 300 300 0 0 0 250 107 307
Omsättning 20 164 14 269 13 723 11 183 7 222 7 611 7 713 8 338 8 533 8 437
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 14 12 12 11 6 6 6 7 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 414 1 185 1 144 1 015 1 203 1 269 1 286 1 191 1 219 1 205
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 769 658 645 605 186 655 787 738 677 672
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 961 1 578 1 524 804 4 114 266 220 515 154 621
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 39,15% 3,66% 22,86% 54,82% -5,20% -1,32% -7,50% -2,29% 1,14% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 26,65% 18,18% 23,33% 13,94% 9,39% 5,37% 4,21% 10,87% 2,54% 12,37%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,59% 10,59% 10,65% 6,77% 4,88% 2,71% 1,78% 4,87% 1,09% 5,69%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 74,44% 76,25% 78,32% 79,48% 98,38% 69,90% 78,98% 82,27% 74,19% 78,54%
Rörelsekapital/omsättning 24,68% 24,32% 18,50% 16,41% 14,07% 11,29% 7,56% 16,73% 13,35% 16,72%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 45,85% 43,51% 43,51% 35,30% 49,33% 41,17% 44,68% 42,82% 37,62% 41,77%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 183,54% 174,39% 172,98% 153,32% 156,23% 140,01% 134,17% 168,72% 152,59% 166,40%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!