Visa allt om Signe Bergqvist / Kafferepet AB
Visa allt om Signe Bergqvist / Kafferepet AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2008-12 2007-12 2005-12 2004-12 2003-12 2002-12 2001-12 2000-12
Nettoomsättning 3 178 3 294 3 194 3 857 4 648 5 675 5 479 5 329
Övrig omsättning - 13 50 83 268 - - 207
Rörelseresultat (EBIT) -212 -482 62 275 -516 89 -202 -238
Resultat efter finansnetto -231 -498 54 260 -572 38 -242 -268
Årets resultat -231 -225 34 -14 -572 38 -242 -268
Balansräkningar (tkr)
2008-12 2007-12 2005-12 2004-12 2003-12 2002-12 2001-12 2000-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 84 124 405 404 521 646 765 883
Omsättningstillgångar 289 543 531 359 361 338 446 329
Tillgångar 373 667 936 763 882 984 1 212 1 212
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -235 -4 -23 -57 -843 -271 -309 -67
Obeskattade reserver 0 0 274 274 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 129 27 0 0 197 124 240 329
Kortfristiga skulder 478 644 686 547 1 529 1 131 1 281 949
Skulder och eget kapital 373 667 936 763 882 984 1 212 1 212
Löner & utdelning (tkr)
2008-12
2007-12
2005-12
2004-12
2003-12
2002-12
2001-12
2000-12
Löner till styrelse & VD 0 40 200 71 191 225 73 184
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 1 112 849 655 1 002 1 968 1 997 2 291 1 888
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 0 0 0
Sociala kostnader 416 295 300 343 849 816 865 833
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 178 3 307 3 244 3 940 4 916 5 675 5 479 5 536
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 4 5 9 9 10 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 636 659 799 771 516 631 548 533
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 262 229 289 279 333 343 334 323
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -143 -259 111 401 -391 214 -77 -115
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,52% - -17,19% -17,02% -18,10% 3,58% 2,81% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -56,84% -72,26% 6,62% 36,04% -58,50% 9,04% -16,67% -19,55%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -6,67% -14,63% 1,94% 7,13% -11,10% 1,57% -3,69% -4,45%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 66,43% 52,91% 63,56% 69,02% 75,15% 77,09% 78,08% 77,48%
Rörelsekapital/omsättning -5,95% -3,07% -4,85% -4,87% -25,13% -13,97% -15,24% -11,63%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -63,00% -0,60% 18,62% 18,39% -95,58% -27,54% -25,50% -5,53%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 49,37% 61,96% 47,08% 31,63% 12,75% 13,00% 19,91% 16,86%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...