Visa allt om Stefan Pålsson Aktiebolag
Visa allt om Stefan Pålsson Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 20 630 20 100 20 866 18 969 16 486 13 973 12 672 12 665 13 317 13 391
Övrig omsättning 62 751 615 556 331 72 46 163 157 332
Rörelseresultat (EBIT) 305 1 963 1 189 327 1 381 1 730 1 082 381 358 99
Resultat efter finansnetto 244 1 878 1 103 269 1 287 1 636 969 253 163 -128
Årets resultat 369 939 516 88 697 818 519 155 123 -36
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 840 4 385 3 380 2 795 3 060 2 997 3 102 3 294 3 400 3 569
Omsättningstillgångar 5 792 5 846 5 838 4 722 4 716 3 407 2 389 1 915 1 779 2 330
Tillgångar 9 632 10 231 9 219 7 516 7 776 6 404 5 492 5 209 5 179 5 900
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 113 2 745 1 806 1 790 2 042 1 844 1 557 1 158 1 003 880
Obeskattade reserver 1 964 2 200 1 529 1 096 987 658 251 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 814 1 114 1 654 919 1 159 1 399 1 639 1 879 2 219 2 419
Kortfristiga skulder 3 741 4 172 4 230 3 712 3 588 2 503 2 046 2 172 1 957 2 601
Skulder och eget kapital 9 632 10 231 9 219 7 516 7 776 6 404 5 492 5 209 5 179 5 900
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - - 355 345 477 399
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 254 3 394 4 146 3 915 - 2 357 1 613 1 857 1 616 1 415
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 296 1 269 1 478 1 424 - 865 652 736 774 668
Utdelning till aktieägare 0 0 0 500 140 500 200 120 0 0
Omsättning 20 692 20 851 21 481 19 525 16 817 14 045 12 718 12 828 13 474 13 723
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 12 12 12 10 8 7 7 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 719 1 675 1 739 1 581 1 649 1 747 1 810 1 809 1 902 1 913
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 396 361 435 456 413 408 384 422 411 366
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 923 2 539 1 539 639 1 711 1 969 1 306 600 575 334
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,64% -3,67% 10,00% 15,06% 17,98% 10,27% 0,06% -4,90% -0,55% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,21% 19,24% 12,94% 4,39% 17,76% 27,14% 19,74% 7,31% 6,91% 1,68%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,50% 9,79% 5,72% 1,74% 8,38% 12,44% 8,55% 3,01% 2,69% 0,74%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 38,97% 43,27% 45,56% 47,00% 49,91% 54,99% 45,45% 45,85% 41,73% 42,57%
Rörelsekapital/omsättning 9,94% 8,33% 7,71% 5,32% 6,84% 6,47% 2,71% -2,03% -1,34% -2,02%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 48,22% 43,60% 32,53% 35,19% 35,61% 36,37% 31,72% 22,23% 19,37% 14,92%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 132,16% 107,74% 107,68% 68,29% 98,80% 108,99% 94,77% 64,83% 59,89% 72,28%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...