Visa allt om Hugos Kaross & Inredning Aktiebolag
Visa allt om Hugos Kaross & Inredning Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12 2003-12
Nettoomsättning 5 804 6 172 5 911 5 752 6 058 5 384 7 524 6 897 6 811 6 145
Övrig omsättning 41 37 196 - - 1 399 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -355 2 203 336 107 135 270 57 286 226
Resultat efter finansnetto -440 -89 114 230 -55 39 188 -73 155 75
Årets resultat -317 10 51 78 0 1 101 0 31 75
Balansräkningar (tkr)
2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12 2003-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 463 146 209 272 301 366 96 108 130 191
Omsättningstillgångar 4 297 4 215 4 096 3 512 3 413 4 033 2 777 3 958 3 720 3 946
Tillgångar 4 760 4 362 4 306 3 785 3 715 4 399 2 874 4 065 3 850 4 137
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 614 931 921 870 792 792 791 691 691 659
Obeskattade reserver 0 123 229 186 63 118 81 35 108 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 874 1 618 1 551 1 492 1 582 2 560 1 041 1 935 2 096 1 984
Kortfristiga skulder 2 273 1 690 1 606 1 236 1 278 929 961 1 405 956 1 493
Skulder och eget kapital 4 760 4 362 4 306 3 785 3 715 4 399 2 874 4 065 3 850 4 137
Löner & utdelning (tkr)
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
2004-12
2003-12
Löner till styrelse & VD 0 - 468 398 300 192 128 126 80 90
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 768 1 879 1 261 969 1 037 1 128 1 275 1 299 1 243 989
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 694 671 621 612 505 567 538 576 576 445
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 845 6 209 6 107 5 752 6 058 5 385 7 923 6 897 6 811 6 145
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 161 1 234 1 182 1 150 1 212 1 077 1 505 1 379 1 362 1 229
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 202 512 472 396 369 378 389 401 382 307
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 110 65 266 403 171 186 324 111 347 301
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,96% 4,42% 2,76% -5,05% 12,52% -28,44% 9,09% 1,26% 10,84% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -7,46% 0,07% 4,71% 8,88% 2,88% 3,07% 9,39% 1,40% 7,43% 5,46%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -6,12% 0,05% 3,43% 5,84% 1,77% 2,51% 3,59% 0,83% 4,20% 3,68%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 56,77% 55,46% 59,45% 62,19% 56,07% 40,71% 51,82% 41,76% 55,44% 45,14%
Rörelsekapital/omsättning 34,87% 40,91% 42,12% 39,57% 35,24% 57,65% 24,14% 37,02% 40,58% 39,92%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 12,90% 23,42% 25,31% 26,61% 22,54% 19,94% 29,55% 17,62% 19,97% 15,93%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 29,39% 46,33% 53,61% 45,23% 29,73% 51,45% 15,82% 34,73% 34,52% 11,12%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...