Visa allt om APPARAT, Johan Edström Filmproduktion AB
Visa allt om APPARAT, Johan Edström Filmproduktion AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 2 393 2 251 3 016 1 172 1 384 1 016 863 1 268 903 589
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 138 71 232 79 16 113 3 167 38 -96
Resultat efter finansnetto 134 66 225 71 8 106 -6 156 26 -108
Årets resultat 101 48 173 47 2 79 54 78 28 -13
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 380 380 380 383 392 401 414 416 410 430
Omsättningstillgångar 249 629 976 134 34 222 171 365 205 98
Tillgångar 629 1 009 1 356 517 426 623 585 781 615 528
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 294 243 295 172 124 203 174 207 179 151
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 86 44 44
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 188 195 201 208 216 223 231 237 244 256
Kortfristiga skulder 147 572 859 136 86 198 180 251 148 77
Skulder och eget kapital 629 1 009 1 356 517 426 623 585 781 615 528
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - - 336 457 317 556 436 275
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 511 749 487 288 20 0 0 3 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 208 282 201 143 146 183 133 190 147 92
Utdelning till aktieägare 100 50 100 50 0 80 50 87 50 0
Omsättning 2 393 2 251 3 016 1 172 1 384 1 016 863 1 268 903 589
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 197 750 1 005 586 692 508 432 634 452 295
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 390 359 254 246 296 340 275 392 307 175
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 138 71 235 88 25 125 20 192 58 -74
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,31% -25,36% 157,34% -15,32% 36,22% 17,73% -31,94% 40,42% 53,31% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,94% 7,04% 17,11% 15,28% 3,76% 18,14% 0,51% 21,51% 6,34% -18,18%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,77% 3,15% 7,69% 6,74% 1,16% 11,12% 0,35% 13,25% 4,32% -16,30%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 52,57% 65,66% 100,00% 100,00% 63,44% 99,41% 100,00% 95,35% 99,45% 89,47%
Rörelsekapital/omsättning 4,26% 2,53% 3,88% -0,17% -3,76% 2,36% -1,04% 8,99% 6,31% 3,57%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,74% 24,08% 21,76% 33,27% 29,11% 32,58% 29,74% 34,43% 34,26% 34,60%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 169,39% 109,97% 113,62% 98,53% 39,53% 112,12% 95,00% 145,42% 138,51% 127,27%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...