Visa allt om AD Design Birgitta Asplund Aktiebolag
Visa allt om AD Design Birgitta Asplund Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 913 1 888 1 810 2 008 1 534 1 853 1 575 1 850 2 143 3 845
Övrig omsättning - 31 - 124 30 - - - 81 -
Rörelseresultat (EBIT) 253 219 130 364 36 137 65 -51 136 528
Resultat efter finansnetto 252 217 129 362 37 135 65 -45 146 523
Årets resultat 192 164 98 263 23 94 55 -45 96 384
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Omsättningstillgångar 1 103 994 865 811 472 491 497 515 766 1 177
Tillgångar 1 103 994 865 811 472 491 497 515 766 1 180
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 699 606 542 494 231 278 255 200 345 483
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Kortfristiga skulder 405 387 322 316 241 212 243 315 421 691
Skulder och eget kapital 1 103 994 865 811 472 491 497 515 766 1 180
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 372 372 397 279 354 287 343 411 475
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 355 311 313 278 282 276 276 274 291 303
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 57 57 308 280 273 267 243 329 369 334
Utdelning till aktieägare 100 100 100 50 0 70 70 0 100 235
Omsättning 1 913 1 919 1 810 2 132 1 564 1 853 1 575 1 850 2 224 3 845
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 957 944 905 1 004 767 927 788 925 1 072 1 923
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 535 529 514 504 430 467 427 480 551 562
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 253 219 130 364 36 137 65 -51 139 574
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,32% 4,31% -9,86% 30,90% -17,22% 17,65% -14,86% -13,67% -44,27% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 22,94% 22,03% 15,03% 44,88% 7,63% 27,90% 13,08% -7,96% 19,19% 44,83%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,23% 11,60% 7,18% 18,13% 2,35% 7,39% 4,13% -2,22% 6,86% 13,76%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 95,30% 94,12% 91,88% 91,38% 87,48% 87,80% 88,95% 78,81% 77,88% 58,34%
Rörelsekapital/omsättning 36,49% 32,15% 30,00% 24,65% 15,06% 15,06% 16,13% 10,81% 16,10% 12,64%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 63,37% 60,97% 62,66% 60,91% 48,94% 56,62% 51,31% 38,83% 45,04% 40,93%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 272,35% 256,85% 268,63% 256,65% 195,85% 231,60% 204,53% 163,49% 181,95% 170,33%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...