Visa allt om Dobi Kvalitetskonsult AB
Visa allt om Dobi Kvalitetskonsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 545 1 601 1 431 1 325 1 629 1 905 1 209 1 129 960 805
Övrig omsättning - 55 146 152 151 151 145 201 - -
Rörelseresultat (EBIT) 386 238 24 16 176 558 236 48 8 -19
Resultat efter finansnetto 388 241 34 16 178 564 237 54 8 -18
Årets resultat 214 128 16 61 85 304 126 16 1 -18
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 254 318 315 307 548 427 59 61 67 28
Omsättningstillgångar 1 028 793 836 631 878 840 684 495 361 270
Tillgångar 1 281 1 111 1 151 938 1 425 1 266 743 556 429 298
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 330 256 278 412 494 536 232 106 90 89
Obeskattade reserver 370 265 197 197 280 228 83 21 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 582 591 677 329 652 502 429 430 339 209
Skulder och eget kapital 1 281 1 111 1 151 938 1 425 1 266 743 556 429 298
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 300 300 300 250 300 300 100 160 240 160
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - 160 240 100
Löner till övriga anställda 10 61 240 220 300 240 240 220 40 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 241 283 387 405 271 261 172 199 147 76
Utdelning till aktieägare 150 140 0 150 143 127 0 0 0 0
Omsättning 1 545 1 656 1 577 1 477 1 780 2 056 1 354 1 330 960 805
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 1 2 3 3 2 2 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 773 1 601 716 442 543 953 605 565 960 805
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 321 708 504 319 341 463 313 371 486 308
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 386 238 24 16 177 558 238 54 12 -7
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,50% 11,88% 8,00% -18,66% -14,49% 57,57% 7,09% 17,60% 19,25% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 30,29% 21,69% 2,95% 1,71% 12,49% 44,55% 31,90% 9,71% 1,86% -6,38%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 25,11% 15,05% 2,38% 1,21% 10,93% 29,61% 19,60% 4,78% 0,83% -2,36%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 98,45% 98,44% 99,86% 99,85% 99,94% 99,53% 100,00% 99,91% 99,90% 96,40%
Rörelsekapital/omsättning 28,87% 12,62% 11,11% 22,79% 13,87% 17,74% 21,09% 5,76% 2,29% 7,58%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 48,29% 41,65% 37,50% 59,40% 49,15% 55,61% 39,46% 21,78% 20,98% 29,87%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 176,63% 134,18% 123,49% 191,79% 134,66% 167,33% 159,44% 115,12% 106,49% 129,19%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...