Visa allt om Dobi Kvalitetskonsult AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-04 2019-04 * 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Nettoomsättning 967 881 2 069 1 238 1 545 1 601 1 431 1 325 1 629 1 905
Övrig omsättning 511 0 0 0 0 55 146 152 151 151
Rörelseresultat (EBIT) 420 -261 706 -23 386 238 24 16 176 558
Resultat efter finansnetto 420 -261 706 -21 388 241 34 16 178 564
Årets resultat 408 77 416 85 214 128 16 61 85 304
Balansräkningar (tkr)
2020-04 2019-04 * 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 231 254 254 254 254 318 315 307 548 427
Omsättningstillgångar 766 - 994 575 1 028 793 836 631 878 840
Tillgångar 998 666 1 248 828 1 281 1 111 1 151 938 1 425 1 266
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 667 436 530 265 330 256 278 412 494 536
Obeskattade reserver 0 0 379 225 370 265 197 197 280 228
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 331 230 338 339 582 591 677 329 652 502
Skulder och eget kapital 998 666 1 248 828 1 281 1 111 1 151 938 1 425 1 266
Löner & utdelning (tkr)
2020-04
2019-04 *
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
Löner till styrelse & VD - 300 300 300 300 300 300 250 300 300
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 120 120 120 10 61 240 220 300 240
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader - 231 268 289 241 283 387 405 271 261
Utdelning till aktieägare 0 177 172 150 150 140 0 150 143 127
Omsättning 1 478 881 2 069 1 238 1 545 1 656 1 577 1 477 1 780 2 056
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 2 2 2 1 2 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 967 441 1 035 619 773 1 601 716 442 543 953
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 587 352 404 424 321 708 504 319 341 463
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 420 -261 706 -23 386 238 24 16 177 558
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,76% -57,42% 67,12% -19,87% -3,50% 11,88% 8,00% -18,66% -14,49% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 42,08% -39,19% 56,65% -2,54% 30,29% 21,69% 2,95% 1,71% 12,49% 44,55%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 43,43% -29,63% 34,17% -1,70% 25,11% 15,05% 2,38% 1,21% 10,93% 29,61%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 97,93% 98,30% 100,00% 98,47% 98,45% 98,44% 99,86% 99,85% 99,94% 99,53%
Rörelsekapital/omsättning 44,98% -26,11% 31,71% 19,06% 28,87% 12,62% 11,11% 22,79% 13,87% 17,74%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 66,83% 65,47% 66,16% 53,20% 48,29% 41,65% 37,50% 59,40% 49,15% 55,61%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 231,42% - 294,08% 169,62% 176,63% 134,18% 123,49% 191,79% 134,66% 167,33%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2019-04 : Delposter under omsättningstillgångar stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...