Visa allt om Nivika Kärleken AB
Visa allt om Nivika Kärleken AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 5 528 8 369 6 911 9 106 10 825 10 660 10 574 10 435 10 455 10 319
Övrig omsättning - - - - - - - - 144 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 541 1 278 1 096 2 424 4 723 3 158 4 263 4 382 4 436 4 226
Resultat efter finansnetto 222 -1 555 -1 159 89 1 834 220 1 931 1 867 1 079 1 448
Årets resultat -2 949 -1 555 -1 159 89 2 117 122 1 322 1 504 922 856
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 139 924 68 276 69 784 59 133 60 586 62 397 64 207 65 956 66 878 68 678
Omsättningstillgångar 14 049 12 957 15 163 7 637 11 934 8 791 4 849 1 183 1 046 2 513
Tillgångar 153 973 81 233 84 947 66 770 72 519 71 187 69 056 67 139 67 923 71 191
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 52 510 5 485 7 040 8 199 10 397 8 280 8 158 6 836 5 333 4 411
Obeskattade reserver 0 0 0 0 3 713 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 17 266 0 0 0 0 3 996 3 898 3 290 2 926 2 769
Långfristiga skulder 57 000 66 903 69 278 54 778 54 703 54 241 54 803 55 443 56 546 60 009
Kortfristiga skulder 27 197 8 845 8 629 3 793 3 707 4 670 2 197 1 571 3 118 4 001
Skulder och eget kapital 153 973 81 233 84 947 66 770 72 519 71 187 69 056 67 139 67 923 71 191
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 0 0 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - - 0 0 0 85 - 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - - 0 0 0 27 - 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 6 000 0 0 0 0 0
Omsättning 5 528 8 369 6 911 9 106 10 825 10 660 10 574 10 435 10 599 10 319
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - - - 0 0 0 1 - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - 10 435 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - 116 - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 563 3 500 2 931 4 264 6 533 4 968 6 063 6 118 6 236 5 956
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -33,95% 21,10% -24,10% -15,88% 1,55% 0,81% 1,33% -0,19% 1,32% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,00% 1,58% 1,30% 3,64% 6,51% 4,44% 6,21% 6,58% 6,61% 6,06%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 27,95% 15,29% 15,95% 26,69% 43,63% 29,65% 40,52% 42,37% 42,96% 41,82%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 66,53% 66,58% 64,58% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -237,84% 49,13% 94,54% 42,21% 76,00% 38,66% 25,08% -3,72% -19,82% -14,42%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 34,10% 6,75% 8,29% 12,28% 18,11% 11,63% 11,81% 10,18% 7,85% 6,20%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 51,66% 146,49% 175,72% 201,34% 321,93% 188,24% 220,71% 75,30% 33,55% 62,81%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2016 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...