Visa allt om Dfind Science & Engineering AB
Visa allt om Dfind Science & Engineering AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 224 613 207 192 161 161 149 446 147 605 153 330 140 326 139 356 152 833 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 16 609 17 201 16 210 15 105 8 534 17 051 19 169 20 406 18 725 0
Resultat efter finansnetto 16 642 17 228 16 342 15 313 8 930 17 588 19 435 20 536 19 195 3
Årets resultat -488 638 6 334 11 918 6 541 12 807 14 257 11 853 13 002 3
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 70 61 40 15 23 30 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 52 398 76 478 52 265 36 197 40 690 60 519 75 849 52 743 52 928 382
Tillgångar 52 468 76 539 52 305 36 212 40 713 60 549 75 849 52 743 52 928 382
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 536 8 024 7 385 2 051 2 170 13 825 14 183 14 436 2 584 382
Obeskattade reserver 3 242 3 242 7 948 5 945 5 945 5 945 5 945 5 945 1 083 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 41 690 65 273 36 972 28 216 32 598 40 779 55 721 32 362 49 261 0
Skulder och eget kapital 52 468 76 539 52 305 36 212 40 713 60 549 75 849 52 743 52 928 382
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 1 091 1 427 1 375 952 1 008 925 1 085 830 1 920 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 163 119 339 0 - - -
Löner till övriga anställda 117 317 111 685 86 063 82 811 85 717 85 957 75 845 79 568 83 074 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 46 473 41 896 30 913 31 217 34 504 34 203 29 746 25 985 34 686 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 1 000 0 11 500 0 0 0 0
Omsättning 224 613 207 192 161 161 149 446 147 605 153 330 140 326 139 356 152 833 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 206 216 190 184 210 203 182 231 226 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 090 959 848 812 703 755 771 603 676 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 811 725 627 629 580 602 594 466 535 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 16 648 17 224 16 226 15 120 8 547 17 055 19 169 20 406 18 725 0
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,41% 28,56% 7,84% 1,25% -3,73% 9,27% 0,70% -8,82% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 31,75% 22,55% 31,25% 42,30% 21,95% 29,14% 25,63% 38,97% 36,32% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,42% 8,33% 10,14% 10,25% 6,05% 11,51% 13,85% 14,75% 12,58% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -
Rörelsekapital/omsättning 4,77% 5,41% 9,49% 5,34% 5,48% 12,87% 14,34% 14,63% 2,40% -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 19,18% 13,79% 25,97% 18,47% 16,09% 30,07% 24,48% 35,68% 6,36% 100,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 125,68% 117,17% 141,36% 128,29% 124,82% 148,41% 136,12% 162,98% 107,44% -

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...