Visa allt om Joseph Zorski Läkarpraktik AB
Visa allt om Joseph Zorski Läkarpraktik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 0 359 771 1 339 1 562 1 500 1 590 1 704 1 818 1 805
Övrig omsättning 38 - 1 820 - - - 11 - 79 -
Rörelseresultat (EBIT) -15 207 1 097 20 124 46 38 -158 -27 -92
Resultat efter finansnetto 4 231 1 094 25 97 28 39 -155 24 -73
Årets resultat 3 134 656 9 76 16 25 -50 70 22
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 13 13 13 16 22 628 252
Omsättningstillgångar 954 1 365 1 717 461 680 942 1 305 1 362 1 263 1 599
Tillgångar 954 1 365 1 717 474 693 954 1 321 1 383 1 890 1 851
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 489 645 786 290 431 515 699 869 1 119 1 210
Obeskattade reserver 352 352 294 44 36 45 45 45 152 228
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 114 367 637 140 226 394 577 469 619 414
Skulder och eget kapital 954 1 365 1 717 474 693 954 1 321 1 383 1 890 1 851
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - 180 40 182 196 280 364 312 371
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 55 535 416 393 297 393 376 359 351
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 283 210 266 254 328 400 492 470
Utdelning till aktieägare 162 160 275 160 150 160 200 195 200 160
Omsättning 38 359 2 591 1 339 1 562 1 500 1 601 1 704 1 897 1 805
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 180 257 446 521 500 530 568 606 602
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 25 378 297 325 297 363 416 440 415
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -15 207 1 097 20 124 49 44 -150 -8 -67
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% -53,44% -42,42% -14,28% 4,13% -5,66% -6,69% -6,27% 0,72% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - 16,92% 64,36% 8,44% 18,90% 6,81% 5,00% -7,01% 2,17% -3,89%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - 64,35% 143,32% 2,99% 8,39% 4,33% 4,15% -5,69% 2,26% -3,99%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 99,72% 98,05% 98,06% 97,76% 96,27% 98,68% 97,65% 98,07% 98,67%
Rörelsekapital/omsättning - 277,99% 140,08% 23,97% 29,07% 36,53% 45,79% 52,41% 35,42% 65,65%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 80,04% 67,37% 59,13% 68,02% 66,02% 57,46% 55,43% 65,18% 65,00% 74,24%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 836,84% 371,93% 269,54% 329,29% 300,88% 239,09% 226,17% 290,41% 204,04% 386,23%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...