Visa allt om Fiskeri AB Ingun

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Nettoomsättning 11 573 12 990 12 245 12 969 14 547 14 433 10 350 7 606 7 345 12 869
Övrig omsättning 101 179 0 0 156 176 15 176 343 128
Rörelseresultat (EBIT) 3 014 2 309 2 158 2 552 3 755 3 031 1 432 575 -181 1 576
Resultat efter finansnetto 3 008 2 308 2 156 2 552 3 853 3 032 1 433 638 -152 1 632
Årets resultat 1 924 1 404 1 507 1 527 2 441 1 892 937 1 786 1 164 926
Balansräkningar (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 108 5 354 3 677 3 962 4 342 5 198 5 871 5 599 5 836 6 402
Omsättningstillgångar 13 263 13 182 13 782 13 192 11 756 7 936 4 506 3 185 4 767 4 861
Tillgångar 20 372 18 536 17 458 17 154 16 098 13 134 10 377 8 784 10 603 11 263
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 394 10 669 10 466 9 558 8 831 7 190 5 798 5 111 6 425 5 262
Obeskattade reserver 4 492 4 069 3 652 3 657 3 211 2 630 2 202 1 980 2 712 3 681
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360
Kortfristiga skulder 4 486 3 798 3 341 3 939 4 056 3 314 2 377 1 693 1 467 1 960
Skulder och eget kapital 20 372 18 536 17 458 17 154 16 098 13 134 10 377 8 784 10 603 11 263
Löner & utdelning (tkr)
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 1 153
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 1 832 1 309 770 830 66
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 953 497 325 306 458
Utdelning till aktieägare 400 0 1 200 600 800 0 500 250 0 0
Omsättning 11 674 13 169 12 245 12 969 14 703 14 609 10 365 7 782 7 688 12 997
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 787 6 495 6 123 4 323 4 849 4 811 3 450 2 535 2 448 4 290
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 896 1 389 1 144 809 849 941 613 409 397 581
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 090 2 582 2 443 2 932 4 611 3 947 2 160 1 291 448 2 192
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -10,91% 6,08% -5,58% -10,85% 0,79% 39,45% 36,08% 3,55% -42,92% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,79% 12,46% 12,36% 14,88% 23,95% 23,09% 13,80% 7,38% -1,42% 14,53%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 26,04% 17,78% 17,62% 19,68% 26,50% 21,01% 13,84% 8,52% -2,06% 12,71%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 75,84% 72,24% 85,27% 71,35% 52,93% 32,02% 20,57% 19,62% 44,93% 22,54%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 73,13% 74,68% 76,27% 72,35% 70,42% 70,36% 72,43% 75,77% 79,45% 70,81%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 295,65% 347,08% 412,51% 334,91% 289,84% 239,47% 189,57% 188,13% 324,95% 248,01%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!