Visa allt om Sundings Buss i Frösö AB
Visa allt om Sundings Buss i Frösö AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-07 2015-07 2014-07 2013-07 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 2 761 3 145 2 733 3 998 2 526 3 627 2 172 1 404 2 341 3 777
Övrig omsättning 108 40 16 53 103 203 - 28 - 73
Rörelseresultat (EBIT) -2 -226 239 444 74 313 249 -80 206 145
Resultat efter finansnetto -63 -307 88 233 -242 242 173 -289 -23 -106
Årets resultat -28 -326 99 1 -200 153 173 -289 -23 -3
Balansräkningar (tkr)
2016-07 2015-07 2014-07 2013-07 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 130 2 475 3 718 4 355 2 344 2 848 1 929 2 352 2 645 5 000
Omsättningstillgångar 718 759 536 261 475 819 593 450 498 324
Tillgångar 2 848 3 234 4 254 4 615 2 819 3 668 2 522 2 803 3 143 5 323
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 50 78 170 71 70 390 237 64 77 100
Obeskattade reserver 0 0 0 75 0 50 0 0 0 75
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 767 2 160 2 479 3 102 1 470 1 881 1 382 1 711 1 951 3 693
Kortfristiga skulder 1 030 995 1 604 1 367 1 279 1 346 903 1 028 1 114 1 455
Skulder och eget kapital 2 848 3 234 4 254 4 615 2 819 3 668 2 522 2 803 3 143 5 323
Löner & utdelning (tkr)
2016-07
2015-07
2014-07
2013-07
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 97 188 174 83 221 276
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 483 595 453 527 279 220 14 211 118 297
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 188 216 181 299 144 161 77 157 183 241
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 869 3 185 2 749 4 051 2 629 3 830 2 172 1 432 2 341 3 850
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 2 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 920 1 048 911 1 333 842 1 814 2 172 702 1 171 1 889
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 228 278 152 277 176 289 291 239 275 436
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 343 119 876 976 378 569 500 173 460 595
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -12,21% 15,08% -31,64% 58,27% -30,36% 66,99% 54,70% -40,03% -38,02% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,07% -6,86% 5,64% 9,77% -4,47% 8,53% 9,87% -2,85% 6,55% 2,72%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,07% -7,06% 8,78% 11,28% -4,99% 8,63% 11,46% -5,70% 8,80% 3,84%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 76,33%
Rörelsekapital/omsättning -11,30% -7,50% -39,08% -27,66% -31,83% -14,53% -14,27% -41,17% -26,31% -29,94%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 1,76% 2,41% 4,00% 2,74% 2,48% 11,64% 9,40% 2,28% 2,45% 2,89%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 63,20% 76,28% 32,86% 19,09% 37,14% 60,85% 65,67% 43,77% 44,70% 22,27%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...