Visa allt om Boxer TV-Access AB
Visa allt om Boxer TV-Access AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 1 704 808 1 823 348 1 870 631 1 963 948 1 969 281 2 018 389 2 003 806 2 038 676 2 040 196 1 965 481
Övrig omsättning 4 023 7 065 5 972 5 976 8 380 5 436 7 102 2 256 1 075 1 379
Rörelseresultat (EBIT) 147 258 186 081 160 444 229 671 253 313 282 160 274 868 311 012 419 885 414 167
Resultat efter finansnetto 145 269 187 741 160 895 231 635 258 351 291 827 285 898 296 448 431 426 426 053
Årets resultat -12 400 109 833 0 195 241 149 445 158 823 156 094 160 404 236 702 227 212
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 170 461 204 831 3 327 2 718 8 923 24 060 204 720 653 374 491 152 398 049
Omsättningstillgångar 711 434 460 834 407 448 1 118 454 1 091 684 1 079 162 825 612 428 356 503 848 422 708
Tillgångar 881 895 665 665 410 775 1 121 172 1 100 607 1 103 222 1 030 332 1 081 730 995 000 820 757
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 128 112 110 166 333 195 574 149 778 159 156 156 427 297 779 237 375 233 673
Obeskattade reserver 0 47 000 0 483 913 504 727 439 339 365 016 293 116 216 195 107 779
Avsättningar (tkr) 5 002 2 069 1 334 1 001 716 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 79 687 0
Kortfristiga skulder 748 781 506 430 409 108 440 684 445 386 504 727 508 889 490 835 461 743 479 305
Skulder och eget kapital 881 895 665 665 410 775 1 121 172 1 100 607 1 103 222 1 030 332 1 081 730 995 000 820 757
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 3 124 2 252 2 398 1 195 2 505 2 498 931 2 932 2 561 2 504
Varav tantiem till styrelse & VD 737 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 16 326 27 833 24 455 30 435 24 195 26 993 31 392 42 644 46 875 34 941
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 10 581 15 304 14 451 12 976 12 676 13 338 17 253 21 040 27 280 18 935
Utdelning till aktieägare 0 0 0 195 241 149 445 158 823 156 094 297 446 100 000 233 000
Omsättning 1 708 831 1 830 413 1 876 603 1 969 924 1 977 661 2 023 825 2 010 908 2 040 932 2 041 271 1 966 860
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 26 31 40 44 41 41 59 74 79 60
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 65 570 58 818 46 766 44 635 48 031 49 229 33 963 27 550 25 825 32 758
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 155 1 464 1 033 1 014 960 1 045 840 900 971 940
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 281 663 186 081 160 740 236 350 268 503 310 638 305 391 339 013 437 180 424 362
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,50% -2,53% -4,75% -0,27% -2,43% 0,73% -1,71% -0,07% 3,80% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,74% 28,21% 39,19% 20,67% 23,48% 26,46% 27,79% 29,26% 43,41% 51,96%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,66% 10,30% 8,61% 11,80% 13,13% 14,46% 14,29% 15,52% 21,17% 21,70%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 25,53% 22,72% 20,91% 22,64% 23,48% 25,45% 24,93% 27,38% 33,52% 33,43%
Rörelsekapital/omsättning -2,19% -2,50% -0,09% 34,51% 32,82% 28,46% 15,81% -3,06% 2,06% -2,88%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 14,53% 22,06% 0,08% 51,11% 49,38% 43,78% 41,29% 47,50% 39,87% 37,93%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 94,93% 84,42% 94,43% 245,60% 232,67% 200,77% 156,47% 83,94% 101,35% 85,66%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...