Visa allt om Marklund Ahlén Konsult Aktiebolag
Visa allt om Marklund Ahlén Konsult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 14 797 15 896 13 399 12 581 11 904 10 643 8 761 9 131 9 828 9 162
Övrig omsättning 81 289 34 - - - - - - 46
Rörelseresultat (EBIT) 3 707 4 619 2 846 1 931 2 354 1 555 938 677 1 781 920
Resultat efter finansnetto 3 880 4 582 2 836 1 892 2 256 1 403 820 593 1 683 824
Årets resultat 1 996 2 399 1 506 1 005 1 112 836 1 053 572 1 219 414
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 037 6 037 5 932 5 932 5 942 6 006 5 939 5 953 6 013 5 448
Omsättningstillgångar 5 322 7 006 4 573 4 558 4 214 4 168 3 437 3 425 3 571 3 559
Tillgångar 11 359 13 044 10 505 10 489 10 157 10 174 9 376 9 378 9 584 9 006
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 035 7 039 6 640 6 134 6 130 5 017 4 881 3 828 4 256 3 606
Obeskattade reserver 3 720 2 815 1 700 1 025 745 223 223 1 071 1 525 1 823
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 1 000 1 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
Kortfristiga skulder 2 605 3 190 2 164 2 330 2 282 2 934 2 272 2 479 1 803 1 576
Skulder och eget kapital 11 359 13 044 10 505 10 489 10 157 10 174 9 376 9 378 9 584 9 006
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 0 1 077 1 035 1 088 1 208
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 4 370 4 488 3 493 3 494 3 293 3 188 1 623 1 648 1 744 1 362
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 1 972 1 812 1 717 1 790 1 609 1 531 1 382 1 472 1 652 1 631
Utdelning till aktieägare 2 000 2 000 2 000 1 000 1 000 0 700 0 1 000 570
Omsättning 14 878 16 185 13 433 12 581 11 904 10 643 8 761 9 131 9 828 9 208
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 9 7 7 6 6 6 7 7 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 644 1 766 1 914 1 797 1 984 1 774 1 460 1 304 1 404 1 527
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 731 732 774 792 856 815 704 615 657 721
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 707 4 619 2 846 1 931 2 354 1 562 952 737 1 841 1 008
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,91% 18,64% 6,50% 5,69% 11,85% 21,48% -4,05% -7,09% 7,27% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 34,23% 36,35% 27,12% 18,53% 23,35% 15,30% 10,14% 7,88% 18,92% 10,36%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 26,28% 29,83% 21,26% 15,45% 19,93% 14,63% 10,85% 8,09% 18,45% 10,18%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 79,18% 78,90% 70,43% 70,47% 74,01% 72,86% 71,91% 68,97% 78,57% 72,22%
Rörelsekapital/omsättning 18,36% 24,01% 17,98% 17,71% 16,23% 11,59% 13,30% 10,36% 17,99% 21,64%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 69,87% 70,80% 75,83% 65,68% 65,76% 50,93% 53,81% 49,04% 55,86% 54,61%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 204,30% 219,62% 211,32% 195,62% 184,66% 142,06% 151,28% 138,16% 198,06% 225,82%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...