Visa allt om Bilvårdsteknik i Haninge AB
Visa allt om Bilvårdsteknik i Haninge AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 5 431 6 052 5 550 5 571 5 460 5 056 2 930 2 886 2 378 2 372
Övrig omsättning 242 - - 4 118 - 26 65 - 45
Rörelseresultat (EBIT) 864 970 808 677 1 018 777 -84 27 18 175
Resultat efter finansnetto 886 499 205 686 1 018 776 -86 25 17 174
Årets resultat 280 302 25 531 557 590 -86 17 11 124
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 940 553 571 571 615 143 171 202 182 130
Omsättningstillgångar 1 262 1 882 1 620 1 903 1 658 1 452 476 664 680 852
Tillgångar 3 202 2 435 2 191 2 474 2 271 1 595 647 866 862 981
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 469 1 429 1 367 1 581 1 290 973 383 468 552 641
Obeskattade reserver 317 317 257 257 257 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 820 180 190 80 79 0 0 50 100 120
Kortfristiga skulder 596 509 377 556 645 622 264 347 211 221
Skulder och eget kapital 3 202 2 435 2 191 2 474 2 271 1 595 647 866 862 981
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 542 420 363 335 337
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 222 1 143 1 292 1 065 459 423 460 279 253
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 453 394 426 394 395 358 350 296 250
Utdelning till aktieägare 0 240 240 240 240 240 0 0 100 100
Omsättning 5 673 6 052 5 550 5 575 5 578 5 056 2 956 2 951 2 378 2 417
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 358 1 513 1 388 1 393 1 365 1 685 977 962 793 791
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 393 422 389 436 369 471 405 397 308 285
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 905 971 808 692 1 046 805 -53 62 43 188
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -10,26% 9,05% -0,38% 2,03% 7,99% 72,56% 1,52% 21,36% 0,25% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 27,70% 20,53% 9,49% 27,81% 44,87% 48,78% -12,98% 3,23% 2,32% 18,04%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,33% 8,26% 3,75% 12,35% 18,66% 15,39% -2,87% 0,97% 0,84% 7,46%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 64,50% 66,47% 67,78% 67,80% 68,88% 68,91% 100,00% 75,71% 75,15% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 12,26% 22,69% 22,40% 24,18% 18,55% 16,42% 7,24% 10,98% 19,72% 26,60%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 53,60% 68,84% 71,54% 72,01% 65,14% 61,00% 59,20% 54,04% 64,04% 65,34%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 204,70% 358,94% 416,98% 333,45% 249,46% 227,33% 167,42% 181,84% 307,58% 366,97%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...