Visa allt om Nynäs Tak Entreprenad Norrland Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 79 769 73 134 69 460 46 149 47 440 48 956 49 202 50 687 45 707 31 160
Övrig omsättning 799 452 681 20 77 10 11 172 59 123
Rörelseresultat (EBIT) 5 242 3 234 3 317 829 -1 743 1 304 714 1 872 1 779 2 051
Resultat efter finansnetto 5 253 3 232 3 374 850 -1 740 1 325 760 1 931 1 851 2 086
Årets resultat 3 234 1 964 2 103 748 11 1 018 548 846 1 078 1 111
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 651 2 955 3 314 1 653 2 490 3 260 2 982 3 625 1 025 736
Omsättningstillgångar 28 212 23 285 22 933 15 945 15 688 21 368 16 944 17 087 16 889 12 511
Tillgångar 30 863 26 240 26 247 17 598 18 179 24 627 19 926 20 713 17 914 13 247
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 534 8 299 6 536 4 433 7 685 7 674 6 656 6 108 5 262 4 184
Obeskattade reserver 3 832 2 782 2 076 1 419 1 573 3 364 3 376 3 348 2 541 2 195
Avsättningar (tkr) 512 947 839 643 898 1 338 1 310 1 001 724 387
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 15 985 14 211 16 797 11 104 8 023 12 252 8 583 10 256 9 387 6 481
Skulder och eget kapital 30 863 26 240 26 247 17 598 18 179 24 627 19 926 20 713 17 914 13 247
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 12 227 11 523 9 762 7 473 6 497
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 0 4 350 3 826 3 208 2 563 2 243
Utdelning till aktieägare 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 80 568 73 586 70 141 46 169 47 517 48 966 49 213 50 859 45 766 31 283
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 45 47 42 32 32 33 33 28 23 23
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 773 1 556 1 654 1 442 1 483 1 484 1 491 1 810 1 987 1 355
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 613 570 564 571 541 525 493 499 486 412
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 246 4 318 4 876 2 033 -505 2 643 1 608 2 354 2 081 2 271
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,07% 5,29% 50,51% -2,72% -3,10% -0,50% -2,93% 10,90% 46,68% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,03% 12,32% 12,86% 4,84% -9,56% 5,38% 3,81% 9,41% 10,34% 15,81%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,59% 4,42% 4,86% 1,84% -3,66% 2,71% 1,54% 3,85% 4,05% 6,72%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 50,19% 52,10% 49,09% 55,43% 48,15% 52,29% 51,52% 43,41% 38,84% 48,69%
Rörelsekapital/omsättning 15,33% 12,41% 8,83% 10,49% 16,16% 18,62% 16,99% 13,48% 16,41% 19,35%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 43,82% 39,90% 31,07% 31,48% 49,02% 41,82% 46,62% 42,10% 39,83% 43,80%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 163,73% 151,86% 124,47% 130,30% 182,34% 164,40% 165,47% 151,29% 165,58% 156,86%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!