Visa allt om Ingvar Rosén AB
Visa allt om Ingvar Rosén AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 559 503 591 0 0 0 0 0 1 041 774
Övrig omsättning - - - - - - - 59 19 -
Rörelseresultat (EBIT) 378 286 397 -18 -64 -39 -81 -49 378 -71
Resultat efter finansnetto 371 262 556 98 3 -3 68 -128 -325 332
Årets resultat 214 144 334 134 6 21 152 -73 -358 396
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 2 9 21 37 1 291
Omsättningstillgångar 2 225 2 241 2 341 1 948 1 865 2 070 2 063 2 464 2 852 2 150
Tillgångar 2 225 2 241 2 341 1 948 1 865 2 072 2 072 2 484 2 889 3 441
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 780 1 837 1 992 1 808 1 674 1 667 1 896 1 744 1 943 2 391
Obeskattade reserver 336 241 171 38 100 105 130 215 270 372
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 108 163 178 101 91 300 45 525 677 679
Skulder och eget kapital 2 225 2 241 2 341 1 948 1 865 2 072 2 072 2 484 2 889 3 441
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 330 135
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - 0
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 210
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 0 0 0 0 0 169 177
Utdelning till aktieägare 250 370 200 150 0 0 250 0 125 90
Omsättning 559 503 591 0 0 0 0 59 1 060 774
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - 0 0 0 0 0 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - 1 041 774
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - 499 522
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 378 286 397 -18 -62 -32 -69 -32 395 30
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,13% -14,89% - - - - - -100,00% 34,50% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,99% 12,76% 23,79% - - - - - 13,43% 10,49%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 67,62% 56,86% 94,25% - - - - - 37,27% 46,64%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 94,04% 89,00% - - - - - 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 378,71% 413,12% 365,99% - - - - - 208,93% 190,05%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 91,78% 90,36% 90,79% 94,33% 93,71% 84,19% 96,13% 76,59% 73,98% 77,27%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 2 060,19% 1 374,85% 1 315,17% 1 928,71% 2 049,45% 690,00% 4 584,44% 469,33% 421,27% 316,64%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...