Visa allt om Borås Stadshus Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 1 338 181 1 292 840 1 292 869 1 192 529 1 213 135 1 241 103 1 193 316 1 070 162 933 440 903 748
Övrig omsättning 58 566 63 166 45 825 35 869 32 034 34 323 43 160 31 005 35 040 37 730
Rörelseresultat (EBIT) -191 654 145 405 163 173 103 638 113 058 133 987 142 164 81 927 77 599 87 150
Resultat efter finansnetto -220 157 115 073 124 150 60 434 62 840 78 670 82 008 40 564 61 431 32 204
Årets resultat -204 538 63 371 75 538 28 277 29 790 60 430 34 409 29 716 51 736 26 807
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 789 362 3 663 534 2 785 802 2 525 398 2 326 553 2 289 327 2 216 932 1 839 946 1 751 422 1 632 655
Omsättningstillgångar 456 321 411 868 342 868 331 590 361 415 286 184 301 624 343 194 238 714 235 620
Tillgångar 5 245 683 4 075 402 3 128 670 2 856 988 2 687 968 2 575 511 2 518 556 2 183 140 1 990 136 1 868 275
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 683 510 438 049 374 678 299 140 269 860 240 069 179 639 145 233 115 514 63 780
Minoritetsintressen 0 0 0 0 9 9 9 0 9 0
Avsättningar (tkr) 406 308 325 099 280 329 231 448 198 003 166 148 147 136 62 788 52 040 42 675
Långfristiga skulder 3 344 398 2 775 668 526 382 293 492 590 255 598 669 632 036 728 299 757 513 795 310
Kortfristiga skulder 811 467 536 586 1 947 281 2 032 908 1 629 841 1 570 618 1 559 736 1 246 820 1 065 060 966 510
Skulder och eget kapital 5 245 683 4 075 402 3 128 670 2 856 988 2 687 968 2 575 511 2 518 556 2 183 140 1 990 136 1 868 275
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 7 960 6 901 6 466 5 843 7 941 7 780 7 756 4 306 3 619 3 599
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda 213 872 168 764 154 952 153 955 205 039 184 809 190 010 102 963 97 952 90 666
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - 0 0 -
Sociala kostnader 92 579 68 498 73 707 59 997 59 425 51 747 61 647 43 980 45 148 42 527
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 396 747 1 356 006 1 338 694 1 228 398 1 245 169 1 275 426 1 236 476 1 101 167 968 480 941 478
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 514 422 406 407 400 397 378 318 296 301
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 603 3 064 3 184 2 930 3 033 3 126 3 157 3 365 3 154 3 002
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 615 588 586 548 541 485 523 491 509 468
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 477 474 390 687 389 443 328 964 305 274 298 144 305 875 220 409 192 968 187 547
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,51% 0,00% 8,41% -1,70% -2,25% 4,00% 11,51% 14,65% 3,29% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -3,65% 3,61% 5,23% 3,65% 4,23% 5,23% 5,66% 3,78% 5,13% 4,72%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -14,29% 11,37% 12,66% 8,75% 9,36% 10,85% 11,95% 7,71% 10,93% 9,75%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 84,37% 82,06% 83,47% 79,36% 75,33% 71,70% 73,41% 63,29% 71,02% 73,74%
Rörelsekapital/omsättning -26,54% -9,65% -124,10% -142,66% -104,56% -103,49% -105,43% -84,44% -88,53% -80,87%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 13,03% 10,75% 11,98% 10,47% 10,04% 9,32% 7,13% 6,65% 5,80% 3,41%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 52,43% 70,31% 15,48% 15,34% 20,82% 17,00% 18,04% 25,73% 18,48% 23,13%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -941 -160 -217 -195 -407 -188 -136 -184 -128 -70
Resultat efter finansnetto -2 359 -1 957 -3 805 -4 531 -5 765 -5 535 -6 084 -3 473 -4 623 -9 074
Årets resultat 3 -2 -5 0 0 0 0 0 0 19
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 655 041 205 041 204 941 204 941 204 941 204 791 204 791 204 791 204 791 204 700
Omsättningstillgångar 43 991 37 698 38 665 42 612 32 651 29 931 28 246 32 844 36 675 21 275
Tillgångar 699 032 242 739 243 606 247 553 237 592 234 722 233 037 237 635 241 466 225 975
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 460 118 10 116 10 118 10 123 10 123 10 123 10 123 10 123 10 123 10 123
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 410 194 800 194 800 194 800 194 800 194 800 194 800 194 800 194 800 194 800
Kortfristiga skulder 236 504 37 823 38 688 42 630 32 669 29 799 28 114 32 712 36 543 21 052
Skulder och eget kapital 699 032 242 739 243 606 247 553 237 592 234 722 233 037 237 635 241 466 225 975
Löner & utdelning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Löner till styrelse & VD 97 68 26 43 49 49 25 42 22 15
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - 0 0 -
Sociala kostnader 28 15 5 8 9 10 5 11 6 1
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -941 -160 -217 -195 -407 -188 -136 -184 -128 -70
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - - - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Rörelsekapital/omsättning - - - - - - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 65,82% 4,17% 4,15% 4,09% 4,26% 4,31% 4,34% 4,26% 4,19% 4,48%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 18,60% 99,67% 99,94% 99,96% 99,94% 100,44% 100,47% 100,40% 100,36% 101,06%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...