Visa allt om VDL Bus & Coach Nordic AB
Visa allt om VDL Bus & Coach Nordic AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 155 290 162 051 405 387 97 944 100 731 78 172 45 157 25 884 39 418 84 791
Övrig omsättning 4 483 7 884 5 308 1 776 827 376 127 305 303 146
Rörelseresultat (EBIT) -1 864 200 4 443 1 601 5 252 1 328 -782 -2 267 325 192
Resultat efter finansnetto -2 014 61 4 189 1 424 5 230 1 308 -875 -2 318 226 245
Årets resultat 1 1 1 258 16 17 949 -671 -1 577 150 176
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 147 8 670 16 714 7 074 656 707 111 168 201 228
Omsättningstillgångar 16 602 36 160 60 626 9 114 32 155 17 331 15 049 19 564 17 243 21 161
Tillgångar 27 749 44 831 77 340 16 188 32 811 18 038 15 160 19 731 17 443 21 390
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 262 4 261 4 260 3 002 2 986 2 970 2 684 2 711 2 703 2 734
Obeskattade reserver 1 996 3 754 3 951 1 421 33 0 0 0 187 187
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 36 926 6 066 2 636 0 0 474 488 440 0
Kortfristiga skulder 21 456 35 890 63 063 9 130 29 792 15 069 12 002 16 532 14 113 18 469
Skulder och eget kapital 27 749 44 831 77 340 16 188 32 811 18 038 15 160 19 731 17 443 21 390
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 338 467 0 0 456
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 662 2 632 3 474 3 626 3 037 1 516 1 389 1 755 1 587 1 255
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 1 077 954 1 332 1 188 947 616 477 603 543 616
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 159 773 169 935 410 695 99 720 101 558 78 548 45 284 26 189 39 721 84 937
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 6 8 10 8 5 5 5 5 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 22 184 27 009 50 673 9 794 12 591 15 634 9 031 5 177 7 884 14 132
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 562 648 623 490 503 503 483 480 432 390
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -695 4 079 7 511 2 190 5 303 1 396 -726 -2 234 404 255
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,17% -60,03% 313,90% -2,77% 28,86% 73,11% 74,46% -34,33% -53,51% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -6,89% 0,45% 5,77% 10,10% 16,04% 7,44% -5,15% -11,39% 1,99% 1,19%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,23% 0,12% 1,10% 1,67% 5,22% 1,72% -1,73% -8,68% 0,88% 0,30%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 6,69% 10,27% 5,92% 16,21% 18,01% 10,42% 11,65% 10,36% 11,53% 6,30%
Rörelsekapital/omsättning -3,13% 0,17% -0,60% -0,02% 2,35% 2,89% 6,75% 11,71% 7,94% 3,17%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 20,97% 16,04% 9,49% 25,39% 9,17% 16,47% 17,70% 13,74% 16,27% 13,41%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 37,39% 71,86% 87,60% 93,03% 71,08% 59,41% 94,45% 83,75% 91,99% 43,29%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...