Visa allt om Intrex AB
Visa allt om Intrex AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 8 154 6 926 6 824 9 277 8 619 9 243 8 738 7 246 4 775 3 820
Övrig omsättning - - - - - 22 - 38 79 88
Rörelseresultat (EBIT) -482 -5 092 -17 59 6 74 101 8 72 78
Resultat efter finansnetto 172 -496 -19 53 2 74 101 0 53 48
Årets resultat 172 -386 6 4 11 23 29 0 53 48
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 050 5 184 842 457 487 171 377 389 474 234
Omsättningstillgångar 972 963 1 489 1 541 1 309 1 463 964 716 578 461
Tillgångar 2 022 6 147 2 331 1 998 1 795 1 634 1 341 1 106 1 052 694
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 418 247 253 247 242 231 208 201 201 149
Obeskattade reserver 0 0 110 135 88 102 59 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 598 648 856 317 403 246 347 216 310 289
Kortfristiga skulder 1 005 5 254 1 112 1 300 1 062 1 056 727 689 540 258
Skulder och eget kapital 2 022 6 147 2 331 1 998 1 795 1 634 1 341 1 106 1 052 694
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 330 120 294 302 316 195 144 144 141 84
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 985 906 754 2 647 2 517 2 568 2 390 2 253 2 076 1 946
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 365 373 373 818 746 697 614 580 641 628
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0
Omsättning 8 154 6 926 6 824 9 277 8 619 9 265 8 738 7 284 4 854 3 908
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 8 8 8 8 8 8 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 718 2 309 2 275 1 160 1 077 1 155 1 092 906 597 637
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 617 484 519 483 456 438 400 379 362 449
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -463 -5 023 7 89 40 98 165 45 103 92
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 17,73% 1,49% -26,44% 7,63% -6,75% 5,78% 20,59% 51,75% 25,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,80% -7,82% -0,73% 2,95% 0,39% 4,53% 7,53% 0,99% 6,84% 11,24%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,18% -6,94% -0,25% 0,64% 0,08% 0,80% 1,16% 0,15% 1,51% 2,04%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 33,96% 35,60% 44,86% 54,95% 58,14% 53,33% 51,44% 53,12% 75,62% 85,97%
Rörelsekapital/omsättning -0,40% -61,95% 5,52% 2,60% 2,87% 4,40% 2,71% 0,37% 0,80% 5,31%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 20,67% 4,02% 14,53% 17,34% 17,10% 18,74% 18,75% 18,17% 19,11% 21,47%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 96,72% 15,74% 122,75% 118,54% 123,26% 138,54% 132,60% 103,92% 107,04% 178,68%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...