Visa allt om Netset AB
Visa allt om Netset AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 48 753 45 776 36 191 32 263 33 642 28 706 25 374 18 925 20 914 11 148
Övrig omsättning 175 - 265 1 61 87 20 17 183 7
Rörelseresultat (EBIT) 6 560 7 721 3 603 2 362 3 897 2 794 5 461 3 142 8 436 1 381
Resultat efter finansnetto 6 618 7 885 3 924 2 852 3 968 2 880 5 479 3 174 8 612 1 446
Årets resultat 4 654 5 013 3 296 1 590 2 132 2 498 2 947 1 687 4 579 750
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 271 4 116 1 994 1 984 3 000 3 008 3 081 3 187 312 337
Omsättningstillgångar 21 392 20 016 17 342 14 900 13 641 12 996 12 387 11 182 14 938 5 694
Tillgångar 23 663 24 131 19 336 16 884 16 641 16 004 15 469 14 369 15 249 6 031
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 926 9 271 7 259 5 463 5 873 5 241 5 743 4 296 7 109 3 031
Obeskattade reserver 7 556 6 956 5 611 6 110 5 350 4 350 4 970 3 597 2 785 586
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 8 182 7 904 6 467 5 311 5 419 6 413 4 756 6 475 5 355 2 415
Skulder och eget kapital 23 663 24 131 19 336 16 884 16 641 16 004 15 469 14 369 15 249 6 031
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 0 1 731 1 829 1 687 1 493
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 16 534 14 350 13 850 14 982 13 093 7 382 5 290 3 930 2 475
Varav resultatlön till övriga anställda - 1 226 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 6 715 5 807 5 469 5 776 4 492 3 456 2 704 2 130 1 711
Utdelning till aktieägare 5 000 6 000 3 000 1 500 2 000 1 500 3 000 1 500 4 500 500
Omsättning 48 928 45 776 36 456 32 264 33 703 28 793 25 394 18 942 21 097 11 155
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 39 32 29 30 30 26 19 16 11 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 250 1 431 1 248 1 075 1 121 1 104 1 335 1 183 1 901 1 013
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 650 766 732 670 720 701 709 629 708 528
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 570 7 731 3 613 2 366 3 905 2 867 5 554 3 247 8 627 1 712
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,50% 26,48% 12,17% -4,10% 17,20% 13,13% 34,08% -9,51% 87,60% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 28,48% 33,41% 20,29% 16,90% 23,85% 18,01% 35,43% 22,21% 56,55% 24,03%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,82% 17,61% 10,84% 8,85% 11,80% 10,04% 21,60% 16,86% 41,24% 13,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 80,91% 92,17% 91,77% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 27,10% 26,46% 30,05% 29,72% 24,44% 22,93% 30,07% 24,87% 45,82% 29,41%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 58,40% 60,90% 60,18% 60,58% 58,99% 52,78% 60,80% 48,35% 59,77% 57,25%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 261,45% 253,24% 268,16% 280,55% 251,73% 202,65% 260,45% 172,69% 278,95% 235,78%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...