Visa allt om Solvina AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Nettoomsättning 25 216 27 972 30 611 26 483 31 810 25 456 25 840 30 721 39 469 38 003
Övrig omsättning 108 104 55 560 10 5 259 650 8 25
Rörelseresultat (EBIT) 395 3 399 2 175 785 2 694 1 206 2 310 4 251 6 990 5 603
Resultat efter finansnetto 394 3 399 2 174 783 2 695 1 201 2 311 4 276 7 027 5 653
Årets resultat 1 1 871 122 60 685 551 390 1 462 699 471
Balansräkningar (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 018 5 003 5 017 5 068 5 223 5 465 10 707 10 908 10 793 10 707
Omsättningstillgångar 10 338 9 091 11 603 13 166 11 553 8 785 7 343 8 681 13 645 13 076
Tillgångar 12 356 14 094 16 620 18 234 16 775 14 249 18 050 19 589 24 438 23 783
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 542 6 541 4 670 4 548 4 489 3 804 3 253 2 863 1 401 703
Obeskattade reserver 768 1 033 1 798 2 292 2 726 2 993 3 777 5 034 6 718 7 757
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 7 046 6 520 10 152 11 394 9 561 7 452 11 021 11 693 16 318 15 324
Skulder och eget kapital 12 356 14 094 16 620 18 234 16 775 14 249 18 050 19 589 24 438 23 783
Löner & utdelning (tkr)
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
Löner till styrelse & VD 0 0 - - - - - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 12 471 10 282 10 139 11 584 12 267 11 344 13 102 14 255 17 324 16 718
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 6 004 4 244 4 766 5 531 5 899 5 162 5 542 6 409 7 299 6 940
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 25 324 28 076 30 666 27 043 31 820 25 461 26 099 31 371 39 477 38 028
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 20 16 18 23 26 26 27 31 36 38
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 261 1 748 1 701 1 151 1 223 979 957 991 1 096 1 000
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 943 932 860 766 740 651 716 686 698 638
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 398 3 412 2 227 940 2 936 1 483 2 586 4 526 7 224 5 817
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -9,85% -8,62% 15,59% -16,75% 24,96% -1,49% -15,89% -22,16% 3,86% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,20% 24,12% 13,09% 4,31% 16,07% 8,48% 12,80% 21,83% 28,76% 23,82%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,57% 12,16% 7,11% 2,97% 8,48% 4,75% 8,94% 13,92% 17,81% 14,91%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 83,72% 91,36% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 13,06% 9,19% 4,74% 6,69% 6,26% 5,24% -14,23% -9,80% -6,77% -5,92%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,61% 52,13% 36,54% 34,75% 39,44% 43,08% 34,34% 34,66% 25,99% 26,99%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 137,13% 137,30% 114,29% 112,23% 120,83% 114,37% 59,64% 74,24% 83,62% 85,33%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!