Visa allt om A Lindius Fisk & Delikatess Aktiebolag
Visa allt om A Lindius Fisk & Delikatess Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 36 733 23 936 21 310 23 470 32 508 43 210 47 876 49 193 41 197 19 488
Övrig omsättning 34 99 122 163 173 213 41 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 710 -73 253 312 6 -268 -618 254 -678 926
Resultat efter finansnetto 710 -73 254 312 6 -268 -614 254 -675 925
Årets resultat 373 -73 254 312 6 -268 -614 185 -675 666
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 0 0 0 0 0 0 0 0 16
Omsättningstillgångar 7 001 4 732 4 469 4 470 4 826 5 419 6 807 7 274 7 129 2 796
Tillgångar 7 014 4 732 4 469 4 470 4 826 5 419 6 807 7 274 7 129 2 812
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 995 621 694 440 128 122 140 454 269 294
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 020 4 111 3 775 4 030 4 698 5 296 6 666 6 820 6 859 2 518
Skulder och eget kapital 7 014 4 732 4 469 4 470 4 826 5 419 6 807 7 274 7 129 2 812
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 - 480 435 435 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 0 - -
Löner till övriga anställda - 4 473 3 128 3 041 3 451 4 486 4 632 4 031 3 523 851
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 0 - -
Sociala kostnader - 1 608 1 102 1 249 1 379 1 701 1 811 1 377 1 573 245
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 36 767 24 035 21 432 23 633 32 681 43 423 47 917 49 193 41 197 19 488
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 29 11 10 10 11 13 14 20 12 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 267 2 176 2 131 2 347 2 955 3 324 3 420 2 460 3 433 3 248
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 313 556 426 431 446 487 507 305 466 185
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 713 -73 253 312 6 -268 -618 254 -662 942
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 53,46% 12,32% -9,20% -27,80% -24,77% -9,75% -2,68% 19,41% 111,40% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,14% -1,54% 5,68% 7,00% 0,12% -4,93% -9,01% 3,52% -9,43% 32,97%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,94% -0,30% 1,19% 1,33% 0,02% -0,62% -1,28% 0,52% -1,63% 4,76%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 28,66% 27,49% 23,50% 21,55% 16,60% 15,29% 14,96% 14,20% 13,75% 10,83%
Rörelsekapital/omsättning 2,67% 2,59% 3,26% 1,87% 0,39% 0,28% 0,29% 0,92% 0,66% 1,43%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 14,19% 13,12% 15,53% 9,84% 2,65% 2,25% 2,06% 6,24% 3,77% 10,46%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 109,19% 112,36% 114,36% 103,80% 96,59% 96,66% 96,62% 100,79% 98,72% 108,86%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...