Visa allt om Alltransport i Östergötland AB
Visa allt om Alltransport i Östergötland AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 620 911 596 458 628 671 626 928 700 113 721 672 682 427 612 022 611 883 620 389
Övrig omsättning 30 063 29 266 24 659 28 208 32 014 33 326 30 079 30 172 133 694 29 344
Rörelseresultat (EBIT) 6 244 1 251 4 352 1 385 2 130 -9 322 -13 202 -1 409 101 839 15 489
Resultat efter finansnetto 5 448 496 3 075 301 1 098 -10 510 -13 743 360 103 209 15 034
Årets resultat 3 958 98 2 021 -260 298 -9 463 -11 374 -232 102 366 10 308
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 51 804 62 127 65 510 39 333 44 542 44 309 66 303 72 238 50 766 48 301
Omsättningstillgångar 128 401 108 321 116 702 125 433 125 016 136 267 150 900 146 756 193 036 127 995
Tillgångar 180 205 170 448 182 212 164 766 169 558 180 576 217 203 218 994 243 802 176 296
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 56 169 52 025 53 801 54 095 54 356 54 057 63 520 78 428 148 736 50 991
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 7 495 7 590 7 187 1 545 984 195 1 303 3 655 3 244 6 683
Långfristiga skulder 40 624 39 696 45 763 45 041 43 107 40 979 46 117 47 751 19 258 30 199
Kortfristiga skulder 75 917 71 137 75 461 64 085 71 112 85 345 106 263 89 160 72 564 88 423
Skulder och eget kapital 180 205 170 448 182 212 164 766 169 558 180 576 217 203 218 994 243 802 176 296
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 3 477 3 200 2 657 2 319 2 281 996 1 321 1 735 1 764 1 593
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda 48 653 49 911 45 673 30 915 36 584 43 800 46 701 27 477 24 489 35 050
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 -
Sociala kostnader 22 226 22 087 18 721 13 176 14 566 16 761 18 579 11 777 11 290 14 208
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 650 974 625 724 653 330 655 136 732 127 754 998 712 506 642 194 745 577 649 733
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 114 117 111 73 84 113 105 95 85 97
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 447 5 098 5 664 8 588 8 335 6 386 6 499 6 442 7 199 6 396
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 659 647 610 642 649 564 656 583 505 535
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 19 304 13 483 15 707 10 563 13 357 7 352 1 971 10 003 108 055 23 967
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,10% -5,12% 0,28% -10,45% -2,99% 5,75% 11,50% 0,02% -1,37% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,49% 0,76% 2,48% 1,13% 1,63% -4,60% -5,66% 0,67% 42,75% 9,89%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,01% 0,22% 0,72% 0,30% 0,40% -1,15% -1,80% 0,24% 17,03% 2,81%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 9,73% 6,05% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 8,45% 6,23% 6,56% 9,79% 7,70% 7,06% 6,54% 9,41% 19,69% 6,38%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 31,17% 30,52% 29,53% 32,83% 32,06% 29,94% 29,24% 35,81% 61,01% 28,92%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 164,18% 145,51% 148,90% 190,38% 170,60% 155,66% 138,94% 161,83% 262,59% 141,38%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 537 408 533 735 575 058 636 903 710 412 745 745 702 947 587 275 607 479 629 075
Övrig omsättning 26 375 29 890 27 313 28 107 31 911 35 353 32 499 29 421 30 208 27 604
Rörelseresultat (EBIT) -358 -1 479 932 707 2 190 -7 190 -10 871 -6 039 -54 -441
Resultat efter finansnetto -809 -1 868 282 217 1 711 -11 809 -9 387 -4 146 119 464 803
Årets resultat 1 599 -399 -369 -88 639 -9 840 -1 827 -3 113 118 359 371
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 52 468 53 893 55 905 34 890 33 221 40 469 52 836 52 532 43 424 20 313
Omsättningstillgångar 124 363 99 633 95 137 129 692 124 292 139 735 160 811 149 626 195 591 124 674
Tillgångar 176 831 153 526 151 042 164 582 157 513 180 204 213 647 202 158 239 015 144 987
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 62 541 60 941 63 310 63 679 63 767 63 200 67 623 70 041 140 630 26 892
Obeskattade reserver 3 825 2 198 2 002 1 351 1 046 0 44 6 594 7 627 6 527
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 33 361 26 000 30 199 34 850 29 663 30 628 33 912 35 577 19 258 19 675
Kortfristiga skulder 77 104 64 387 55 531 64 702 63 037 86 376 112 068 89 946 71 500 91 893
Skulder och eget kapital 176 831 153 526 151 042 164 582 157 513 180 204 213 647 202 158 239 015 144 987
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 1 901 1 887 1 755 1 555 1 552 942 1 250 1 693 1 585 1 513
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda 17 491 17 612 17 261 16 297 15 784 16 937 17 958 17 737 18 554 19 532
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 -
Sociala kostnader 9 505 9 484 8 824 8 192 8 041 8 069 8 974 8 319 9 044 8 389
Utdelning till aktieägare 2 263 0 1 925 0 0 0 0 3 466 70 082 4 621
Omsättning 563 783 563 625 602 371 665 010 742 323 781 098 735 446 616 696 637 687 656 679
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 41 42 41 40 40 46 44 44 52 56
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 13 108 12 708 14 026 15 923 17 760 16 212 15 976 13 347 11 682 11 233
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 711 693 681 658 656 602 679 663 582 559
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 452 522 2 980 2 592 5 315 -1 106 -4 281 481 3 731 2 169
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,69% -7,19% -9,71% -10,35% -4,74% 6,09% 19,70% -3,33% -3,43% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,19% -0,94% 0,69% 0,77% 1,79% -5,64% -3,85% -1,58% 50,37% 1,83%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,06% -0,27% 0,18% 0,20% 0,40% -1,36% -1,17% -0,54% 19,82% 0,42%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 2,80% 2,74% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 8,79% 6,60% 6,89% 10,20% 8,62% 7,16% 6,93% 10,16% 20,43% 5,21%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 37,05% 40,81% 42,95% 39,33% 40,97% 35,07% 31,67% 37,05% 61,13% 21,79%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 158,16% 150,19% 167,12% 196,71% 192,56% 158,66% 141,36% 163,73% 270,20% 132,89%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...