Visa allt om Fyrstenen AB
Visa allt om Fyrstenen AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 7 900 7 132 6 338 5 483 4 784 5 540 5 218 5 066 6 237 7 162
Övrig omsättning 74 88 67 16 39 17 8 47 55 12
Rörelseresultat (EBIT) 1 818 1 353 1 101 527 102 372 265 -182 191 1 079
Resultat efter finansnetto 2 107 1 358 1 110 533 -16 460 434 762 401 2 744
Årets resultat 1 013 746 709 293 -78 281 818 969 323 2 431
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 625 6 336 5 330 4 914 4 905 4 799 4 905 4 813 1 613 2 146
Omsättningstillgångar 4 729 3 047 3 257 2 869 2 822 3 028 2 512 2 586 5 700 6 571
Tillgångar 11 354 9 382 8 587 7 783 7 728 7 827 7 417 7 399 7 313 8 717
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 103 7 590 7 245 6 736 6 543 6 821 6 640 5 922 5 253 5 430
Obeskattade reserver 1 404 968 608 439 276 279 186 848 1 116 1 132
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 847 824 735 609 909 727 591 630 944 2 155
Skulder och eget kapital 11 354 9 382 8 587 7 783 7 728 7 827 7 417 7 399 7 313 8 717
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 420 430 435 420 410 450
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 2 200 1 981 1 811 1 189 1 244 1 093 1 506 1 540 1 540
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 990 873 788 689 723 664 818 852 917
Utdelning till aktieägare 1 000 500 400 0 100 200 100 100 300 500
Omsättning 7 974 7 220 6 405 5 499 4 823 5 557 5 226 5 113 6 292 7 174
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 975 1 783 1 585 1 371 1 196 1 385 1 305 1 013 1 247 1 432
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 892 840 752 694 597 631 564 561 586 608
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 831 1 429 1 168 594 121 403 310 -127 248 1 139
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,77% 12,53% 15,59% 14,61% -13,65% 6,17% 3,00% -18,78% -12,92% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,56% 14,47% 12,93% 6,85% 2,23% 5,88% 5,86% 10,30% 13,17% 31,48%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 26,67% 19,04% 17,51% 9,72% 3,60% 8,30% 8,34% 15,04% 15,44% 38,31%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 36,48% 31,17% 39,79% 41,22% 39,99% 41,53% 36,81% 38,61% 76,25% 61,66%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 81,01% 88,95% 89,89% 90,95% 87,30% 89,77% 91,37% 88,48% 82,82% 71,64%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 256,04% 369,78% 443,13% 471,10% 310,45% 416,51% 425,04% 410,48% 603,81% 304,92%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...