Visa allt om Runemyrs Lots & Alltjänst AB
Visa allt om Runemyrs Lots & Alltjänst AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 5 252 5 031 4 829 3 251 2 126 2 409 2 385 2 391 3 839 3 419
Övrig omsättning - - - - 98 66 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -24 382 462 76 43 358 194 107 -15 352
Resultat efter finansnetto -70 346 420 42 27 344 185 95 -39 339
Årets resultat 8 146 218 21 0 182 78 39 0 158
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 548 1 416 1 234 1 184 996 697 457 311 391 318
Omsättningstillgångar 1 057 1 511 1 377 836 672 724 630 501 1 036 923
Tillgångar 2 605 2 929 2 611 2 020 1 668 1 421 1 087 812 1 427 1 241
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 712 779 734 516 495 545 363 309 270 270
Obeskattade reserver 535 628 478 347 342 317 227 151 117 163
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 460 649 617 737 653 262 54 127 265 201
Kortfristiga skulder 897 871 782 420 178 298 443 224 775 606
Skulder och eget kapital 2 605 2 929 2 611 2 020 1 668 1 421 1 087 812 1 427 1 241
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 0 0 386 372 390 344
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 2 142 1 957 1 127 624 663 364 401 1 375 1 182
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 648 545 327 180 221 194 203 639 530
Utdelning till aktieägare 0 75 100 0 0 50 0 0 0 0
Omsättning 5 252 5 031 4 829 3 251 2 224 2 475 2 385 2 391 3 839 3 419
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 6 4 2 2 3 3 8 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 875 839 805 813 1 063 1 205 795 797 480 684
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 531 472 428 371 411 445 320 335 304 418
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 249 635 711 288 190 548 320 214 90 441
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,39% 4,18% 48,54% 52,92% -11,75% 1,01% -0,25% -37,72% 12,28% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,88% 13,04% 17,73% 3,91% 2,58% 25,33% 17,85% 13,30% -0,91% 28,44%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,44% 7,59% 9,59% 2,43% 2,02% 14,94% 8,13% 4,52% -0,34% 10,32%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 91,83% 92,43% 89,75% 85,33% 80,10% 81,49% 84,36% 80,76% 86,74% 92,63%
Rörelsekapital/omsättning 3,05% 12,72% 12,32% 12,80% 23,24% 17,68% 7,84% 11,59% 6,80% 9,27%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 43,35% 43,32% 42,39% 38,94% 44,79% 54,79% 48,79% 51,76% 24,82% 31,21%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 108,70% 165,67% 160,49% 170,48% 300,00% 211,41% 132,51% 210,27% 130,45% 143,23%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...