Visa allt om B.A.T Konsult Aktiebolag
Visa allt om B.A.T Konsult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 092 1 234 742 249 294 326 266 248 244 263
Övrig omsättning - - - 11 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -15 -58 81 -14 -15 26 -6 7 -30 -16
Resultat efter finansnetto -15 -58 81 -14 -14 26 -6 7 -30 -16
Årets resultat -15 -58 71 -14 -14 26 -6 1 -30 -16
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 20 32 5 9 14 18 0 0 20 20
Omsättningstillgångar 197 130 301 72 127 112 111 113 77 104
Tillgångar 217 162 306 81 141 130 111 113 97 124
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 54 68 126 55 69 83 57 63 62 92
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 1 1 2 2 1 0 0 -4 0
Kortfristiga skulder 162 92 178 24 70 46 54 49 40 32
Skulder och eget kapital 217 162 306 81 141 130 111 113 97 124
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 14 93 51 59 45
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 407 416 196 99 103 46 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 128 131 63 21 22 12 29 16 19 13
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 092 1 234 742 260 294 326 266 248 244 263
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 546 1 234 371 125 147 163 266 248 244 263
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 274 572 147 75 66 37 - 75 88 65
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -2 -45 86 -9 -10 31 122 27 -30 -16
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -11,51% 66,31% 197,99% -15,31% -9,82% 22,56% 7,26% 1,64% -7,22% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -6,91% -35,80% 26,47% -17,28% -10,64% 20,00% -5,41% 6,19% -30,93% -12,90%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,37% -4,70% 10,92% -5,62% -5,10% 7,98% -2,26% 2,82% -12,30% -6,08%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 79,03% 66,21% 74,53% 99,20% 84,01% 93,56% 90,98% 87,90% 81,97% 82,89%
Rörelsekapital/omsättning 3,21% 3,08% 16,58% 19,28% 19,39% 20,25% 21,43% 25,81% 15,16% 27,38%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 24,88% 41,98% 41,18% 67,90% 48,94% 63,85% 51,35% 55,75% 63,92% 74,19%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 121,60% 141,30% 169,10% 300,00% 181,43% 243,48% 205,56% 230,61% 192,50% 325,00%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...