Visa allt om Vemendo AB
Visa allt om Vemendo AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 5 264 4 319 3 464 3 069 3 243 3 918 4 790 4 062 2 962 2 257
Övrig omsättning - - - 689 11 - - 1 197 7
Rörelseresultat (EBIT) 979 1 290 218 935 -354 18 366 1 163 433 59
Resultat efter finansnetto 978 1 289 217 951 -358 15 363 1 180 444 62
Årets resultat 732 749 119 837 -117 2 230 631 250 31
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 178 812 6 19 1 038 951 763 548 285 50
Omsättningstillgångar 2 458 2 148 2 218 1 749 1 350 1 975 3 221 2 686 1 746 1 581
Tillgångar 3 636 2 959 2 223 1 768 2 388 2 926 3 985 3 234 2 031 1 631
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 834 1 632 990 1 121 1 093 1 310 1 740 1 740 1 109 859
Obeskattade reserver 742 722 397 339 270 511 576 541 239 146
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 672 576 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 061 606 836 308 353 529 1 669 953 683 626
Skulder och eget kapital 3 636 2 959 2 223 1 768 2 388 2 926 3 985 3 234 2 031 1 631
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 1 482 1 466 1 225 1 236 824
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 565 1 244 1 762 1 253 1 567 291 701 15 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 775 721 737 663 962 1 056 974 663 670 761
Utdelning till aktieägare 0 342 0 0 0 100 0 230 0 0
Omsättning 5 264 4 319 3 464 3 758 3 254 3 918 4 790 4 063 3 159 2 264
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 755 1 440 1 155 1 023 1 081 1 306 1 597 1 354 1 481 1 129
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 791 657 836 657 854 840 1 064 638 955 795
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 979 1 296 231 964 -298 59 403 1 194 457 77
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 21,88% 24,68% 12,87% -5,37% -17,23% -18,20% 17,92% 37,14% 31,24% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 26,93% 43,63% 9,81% 53,90% -14,82% 0,62% 9,34% 36,58% 22,11% 3,86%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 18,60% 29,89% 6,29% 31,05% -10,92% 0,46% 7,77% 29,12% 15,16% 2,79%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 96,20% 99,83% 99,51% 99,32% 92,14% 96,10% 98,13% 99,83% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 26,54% 35,70% 39,90% 46,95% 30,74% 36,91% 32,40% 42,66% 35,89% 42,31%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 66,36% 74,19% 58,46% 77,54% 54,10% 57,64% 54,32% 65,85% 63,08% 59,11%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 231,67% 354,46% 265,31% 567,86% 382,44% 373,35% 192,99% 281,85% 255,64% 252,56%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...